Розмір шрифту:

Положення про постійні комісії міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Могилів-Подільської міської ради

Могилів-Подільського району Вінницької області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Це положення розроблено відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту міської ради.

         1.2. Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, Законами України, іншими нормативними актами, рішеннями ради та цим Положенням.

         1.3. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до  відання ради, здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень міської ради.

         1.4. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією міського голови. Заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

         1.5. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно цього Положення, Регламенту ради та зазначеного вище Закону.

         1.6. До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради. Депутат міської ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

         1.7. Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.

         1.8. Протягом строку своїх повноважень міська рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

 

         2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

         2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

         За дорученням міського голови, голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

          2.3. Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години.

         2.4. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

         Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

         2.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.

2.6. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію.

         2.7. Засідання можуть бути відкритими і закритими. Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників управлінь та відділів міської ради.

         2.8. Постійна комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних напрямків діяльності. Плани роботи підписує голова комісії.

         2.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

         Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         2.10. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

         2.11. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості  і спеціалістів.

         2.12. Голова постійної комісії має право на позачерговий прийом у міського голови та його заступників.

  

 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ.

 

         3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний фінансово-економічний контроль на засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

 

 4. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЙ

 Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту:

 

- готує проекти рішень ради, висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;

- контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;

- з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;

- розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції;

- з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

- перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради, інших документів, що стосуються порядку роботи ради та її постійних комісій;

- систематично, але не рідше одного разу на квартал, готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також про виконання ними рішень, доручень ради;

- здійснює моніторинг дотримання Регламенту ради, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;

- залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;

 - ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;

- вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб, раз на півріччя вносить на розгляд ради інформацію щодо їх діяльності.

- вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

- здійснює контроль за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

- сприяє координації дій ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

- опікується питаннями, пов’язаними із врегулюванням конфлікту інтересів, надає міському голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

 

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва:

 

- готує проекти рішень ради, висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

- контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, бюджету та фінансів;

- з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

- розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів, міжнародного співробітництва;

- з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

- перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва;

 - попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;

- бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;

- контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва виконавчими органами та посадовими особами ради, юридичними особами, засновником (співзасновником) або учасником яких є рада;

 - готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;

 - попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх використанням;

 - вносить на розгляд ради пропозиції щодо місцевих податків і зборів, встановлення податкових пільг, залучення фінансово-кредитних ресурсів;

- бере участь в розробці проектів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

         

Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою:

 

- готує проекти рішень ради, висновки та рекомендації з питань земельних відноси, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

- контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

- з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

- розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

- перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою; питань про надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам’яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів, розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами, з питання земельних ділянок під будівництво, зміни цільового призначення земельних ділянок;

- перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території Могилів-Подільської міської ради Могилів-Подільського району з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

- попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;

- погоджує проекти рішень ради про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, генплану забудови та архітектурно-планувального завдання, права користування земельною ділянкою, надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації земельних ділянок;

- забезпечує проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів  і подання їх органам, уповноваженим приймати  рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;

- погоджує пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів архітектури;

- розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;

- погоджує визначення та проведення вибору у встановленому законом порядку і надання відповідно до рішень ради землі для містобудівних потреб;

- попередньо розглядає і погоджує проекти рішень виконавчого комітету з питань будівництва чи надання земельних ділянок, крім питань перепланування та добудови балконів, лоджій;

- погоджує виділення бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт житла і не житлових приміщень;

 - контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою територій населених пунктів Могилів-Подільської міської ради Могилів-Подільського району, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради, в тому числі щодо забезпечення населення і особового складу територіальних невоєнізованих формувань цивільної оборони засобами радіаційного та хімічного захисту;

- ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок у власність чи користування.

 

Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту:

 

- готує проекти рішень ради, висновки та рекомендації з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

- контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

- з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

- розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

- перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

- перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

- попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету з питань у сфері комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;

- погоджує тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні висновки та рекомендації;

- погоджує виділення та продаж земельних ділянок під будівництво соціального житла та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;

- контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;

- контролює процес приватизації комунального майна, дотримання законодавства з питань приватизації та проводить аналіз її наслідків надаючи раді раз на рік детальний звіт про хід приватизації;

 - попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;

- розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності;

- вносить пропозиції та рекомендації по наданню пільг в орендній платі, щоквартально проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.

 

Постійна комісія з гуманітарних питань:

 

- готує проекти рішень ради, висновки та рекомендації з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства (далі за текстом – гуманітарних питань);

- контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з гуманітарних питань;

- з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з гуманітарних питань;

- розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з гуманітарних питань;

- перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з гуманітарних питань;

- попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету (у гуманітарній сфері), звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;

- погоджує виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, культури, туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства та здійснює контроль за їх використання;

- заслуховує (не менше 1 раз в рік) звіти, заступників Могилів-Подільського міського голови з профільних питань, керівників виконавчих органів ради, інших структурних підрозділів ради про їх роботу, виконання рішень ради з питань, що відносяться до повноважень комісії;

- бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;

- здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання;

- контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.

 

 5. ПРАВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

         Постійна комісія має право:

 

         5.1. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, з питань, що належать до її компетенції.

         Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснень щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання  повноважень.

         За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність згідно законодавству України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

         5.2.  Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду їх на засіданні.

         5.3. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки, рекомендації та висновки інших постійних комісій і готувати їх на розгляд міської ради.

         5.4. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії ради звітів посадових осіб виконавчих органів міської ради про їх роботу в цілому або з окремих питань.

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

         6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагувати питання, що належать до їх відання.

         6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

         6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради, міського голови з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду, міського голову про хід їх виконання.

         6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

         6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому законодавством.

 

 7. ГАРАНТІЇ ГОЛОВИ КОМІСІЇ.

 

         7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

 

         8.1. Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на апарат міської ради і виконкому.