Могилів-Подільська міська рада

Могилів-Подільська районна військова адміністрація

Могилів-Подільська районна рада

Вінницький державний педагогічний університет імені

Михайла Коцюбинського

Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Державний архів Вінницької області


Інформаційний лист


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Сьомої Могилів-Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбудеться 6 - 7 жовтня 2023 року в місті Могилеві-Подільському Вінницької області.

Планується робота за напрямками:

 • Джерела та наукові дослідження з історії Могилівщини;
 • Археологія та давня історія Могилівщини;
 • Проблеми регіону доби середньовіччя та нового часу;
 • Новітній період в історії регіону;
 • Визначні діячі та особистості в історії Могилівщини;
 • Історія підприємств та установ Могилівщини;
 • Волонтерський рух на Поділлі;
 • Фермерський рух на Поділлі;
 • Культура, освіта, спорт, релігійне життя регіону;
 • Природа, ландшафти та топоніміка Могилівщини.

Термін подання матеріалів до 10 вересня 2023 року.

Матеріали подавати на ім’я Гальчака С.Д., електронна пошта: galchaksd@ukr.net; контактний телефон: (097) 404-02-65

Контакти: Войтович В. В. - відповідальний секретар оргкомітету:

тел: (098) 812-48-54. – м. Могилів-Подільський.

Вимоги до оформлення:

 • матеріали подаються українською мовою обсягом 4-8 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4;
 • розмір шрифту 12, Times New Roman, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF);
 • поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм; абзац – 15 мм (в автоматичному режимі);
 • прізвище та ініціали автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервали посередині симетрично до тексту – назва статті друкованими літерами; анотація (3-4 речення), ключові слова, після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА»; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 10 у стовпчик, по мірі згадування;
 • посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [3, с. 35], [5, арк. 47];
 • на окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса, контактний телефон;
 • матеріали та інформацію про авторів подавати в електронному форматі, а також роздрукованими в одному примірнику;
 • подані матеріали повинні бути добре вичитаними;
 • іноземні джерела і назви книг повинні бути звірені з оригіналами;
 • у зв’язку з технічними складнощами обмежити включення до статей графічних зображень та обмежитись однією таблицею;
 • автор статті несе відповідальність за достовірність викладеного матеріалу;
 • матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду;
 • робочі мови конференції українська та англійська;
 • за результатами конференції буде надруковано Збірник матеріалів конференції.

Зразок оформлення тексту

Жук О.М.

ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПОДІЛЛЯ

(КІНЕЦЬ XV – ПЕРША ПОЛОВИНА XVI СТ.)

Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються арабськими літерами за формою [2, с. 154].

Оргкомітет