Розмір шрифту:

Положення про сектор з питань охорони культурної спадщини управління містобудування та архітектури Могилів–Подільської міської ради

Затверджено

рішенням 12 сесії Могилів-Подільської міської ради

7 скликання від 20.01.2017 року №371

 

Міський голова _________________ П. Бровко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань охорони культурної спадщини

управління містобудування та архітектури

Могилів–Подільської міської ради

  1. Загальні положення

Сектор з питань охорони культурної спадщини управління містобудування та архітектури міської ради (далі – Сектор ) є структурним підрозділом управління містобудування та архітектури Могилів –Подільської міської ради.

Сектор є уповноваженим органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.

Сектор є підзвітним і підконтрольним Могилів-Подільській міській раді та підпорядкований управлінню містобудування та архітектури Могилів- Подільської міської ради.

Сектор здійснює свої повноваження у сфері охорони культурної спадщини на території міста в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України.

Сектор щорічно звітує перед органом охорони культурної спадщини вищого рівня та громадськістю про стан збереження об'єктів культурної спадщини.

Сектор в процесі виконання покладених завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, обласної державної адміністрації, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління містобудування та архітектури міської ради, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

  1. Основний напрямок діяльності роботи сектору:

Забезпечення реалізації в межах компетенції державної політики в сфері охорони культурної спадщини.

  1. Основні завдання сектору:

3.1. Здійснення аналізу стану охорони культурної спадщини на території міста;

3.2. Розробка, забезпечення, затвердження у встановленому порядку міських програм охорони пам’яток і історичного середовища;

3.3. Забезпечення наукового вивчення, охорони, збереження, використання, реставрації і ревалоризації, музеєфікації і пристосування об’єктів культурної спадщини, що розташовані на території міста;

3.4. Контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони, реставрації та використання об’єктів культурної спадщини, будівельних та інших норм і правил, здійснення нагляду за використанням, ремонтом та реставрацією об’єктів культурної спадщини.

 

  1. Повноваження сектору з питань охорони культурної спадщини управління містобудування та архітектури

Могилів – Подільської міської ради:

4.1. Забезпечення виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території міста Могилева-Подільського; 4.2. Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;4.3. Забезпечення юридичним і фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а  також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичному ареалі міста Могилева-Подільського;

4.4. Забезпечення дотримання режиму збереження і використання пам'яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;

4.5. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

4.6. Забезпечення виготовлення, складання і передачу центральному органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини;

4.7. Розроблення відповідних програми та проектів з охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини;

4.8. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичному ареалі населеного місця, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;

4.9. Створення архіву облікової, науково – дослідницької, проектної та охоронної документації по пам'ятках культурної спадщини;

4.10. Організація охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення, їх територій у разі виникнення загрози їхнього руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

4.11. Підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини в місті, відповідного використання нерухомих пам'яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади; робіт по благоустрою та відтворення територій пам’яток і земель історико - культурного призначення; спеціальних робіт щодо вивчення пам’яток, розробки науково-дослідницьких та проектних робіт на нерухомих пам’ятках та землях історико-культурного призначення;

4.12. Надання висновку щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

4.13. Укладання охоронних договорів на пам'ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до Закону;

4.14. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого  значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях  та  в  зонах  охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених  або  погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них;

4.15. Забезпечення в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій;

4.16. Популяризація справи охорони культурної спадщини у місті, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності з цього питання;

4.17. Виконує функції замовника на проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування;

4.18. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку міста і проектів місцевого бюджету та подає їх на розгляд міської ради;

4.19. Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

4.20. Сприяння здійсненню координаційно-методичного керівництва реалізації програм охорони, реставрації, використання та пристосування нерухомих пам'яток історії та культури на території, яка належить територіальній громаді м. Могилева-Подільського;

4.21. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу  загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що знаходяться на території міста;  4.22. Організація досліджень об'єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт;

4.23. Здійснює інші заходи як спеціально уповноважений орган місцевого самоврядування з питань охорони культурної спадщини.

  1. Права сектору

Сектор має право:

5.1. Припиняти виконання робіт щодо вивчення, реставрації, консервації, ремонту і пристосування нерухомих пам'яток історії та культури, а також інші роботи, що виконуються на пам'ятках та в межах їх територій без відповідних дозволів;

5.2. Здійснювати контроль в межах компетенції за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

5.3. Складати протоколи перевірки збереження пам'яток, надавати вказівки щодо усунення виявлених порушень та відшкодування збитків згідно з діючим законодавством;

5.4. Припиняти будівельні, земляні, дорожні та інші роботи на об'єктах культурної спадщини, в межах їх територій і охоронних зон, у разі виникнення загрози щодо їх пошкодження та руйнування;

5.5. Створювати у встановленому порядку комісії, експертні групи на засадах госпрозрахунку для здійснення заходів щодо охорони, обліку, реставрації, вивчення та промоції нерухомих пам'яток історії та культури;

5.6. Бути представником у судах з питань порушень чинного законодавства України про охорону культурної спадщини;

5.7. Залучати фахівців інших підрозділів міської ради та виконкому, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.8. Одержувати у встановленому порядку від інших підрозділів міської ради та виконкому, підприємств, установ і організацій інформацію, документи інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.9. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  1. Керівництво сектором

Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством України.

Завідувач сектором:

- здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, за законність прийнятих ним рішень;

- забезпечує підготовку проектів рішень та винесення їх на розгляд міської ради і виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, що відносяться до компетенції сектору;

- здійснює інші повноваження відповідно до Положення про сектор, а також виконує завдання, покладені окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови;

- забезпечує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення сектору;

- у разі відсутності завідувача сектору його обов'язки розпорядженням міського голови покладаються на іншого працівника управління містобудування та архітектури.

  1. Забезпечення сектору

Сектор утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників сектору, видатки на його утримання затверджуються міською радою.

 

 

 

Начальник управління містобудування

та архітектури міської ради                                                Ю. Дунський