Розмір шрифту:

Управління містобудування та архітектури структура та положення

СТРУКТУРА

управління містобудування та архітектури

Могилів-Подільської міської ради

 

Посада

ПІБ

Розміщення

Графік роботи

Телефон

Начальник управління, головний архітектор міста

Дунський Юрій Сергійович

пл. Шевченка, 6/16,

1 поверх, кабінет № 3

Понеділок-четвер:

з 8.00 до 17.15

Пятниця:

з 8.00 до 16.00

Обідня перерва:

з 13.00 до 14.00

 

6-72-19

Головний спеціаліст

Дубельт Олександр Сергійович

Спеціаліст 2 категорії

Сурдоленко Олексій Михайлович

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління містобудування та архітектури

Могилів-Подільської міської ради

 

Загальні положення

 

1.1. Управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом міської ради. Управління утворюється міською радою, є їй підконтрольне, підзвітне і підпорядковується виконкому міської ради та міському голові.

Управління здійснює керівництво у сфері містобудування та архітектури на території міста.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду України, рішеннями обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

 

Основні завдання

 

2.1. Основні завдання управління є:

- реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури;

- аналіз стану містобудування, організація розроблення, експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста, іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду;

- забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації;

- участь у підготовці пропозицій про організацію території і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

- інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності;

- проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів;

- прогнозування розвитку, планування і забудови м. Могилева-Подільського;

- розміщення, проектування, будівництва й реконструкції об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення;

- охорона об’єктів культурної спадщини;

- створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури;

- регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами;

- тощо.

 

Функції управління

 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює свою діяльність:

- готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд сесії міської ради;

- сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території міста;

- розробляє правила забудови міста та подає їх на затвердження в установленому законодавством порядку;

- надає містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок;

- надає будівельні паспорти забудови земельних ділянок;

- надає паспорти на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

- розробляє пропозиції та готує висновки щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об'єктів, розглядає проекти конкретних об'єктів і складає висновки щодо їх затвердження;

- координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що здійснюються на території міста;

- сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень;

- інформує через засоби масової інформації населення про містобудівні програми розвитку міста, розміщення важливих об'єктів;

- видає суб’єктам містобудівної діяльності викопіювання з наявної містобудівної, картографічної документації;

- розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін до дозволів, переоформлення дозволів та продовження строку їх дії;

- розглядає звернення громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення.

- готує проекти рішень виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

- оформлює та видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішень виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради.

- погоджує дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

- готує проекти рішень виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради стосовно присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та присвоєння (зміна) поштових адрес земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування.

- розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань віднесених до компетенції управління.

- розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

- готує і подає на затвердження міської ради відповідні місцеві містобудівні програми, генеральний план міста Могилева-Подільського, іншу містобудівну документацію.

- управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Могилів-Подільської міської ради, виконавчими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

До компетенції управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради належить також забезпечення у межах його повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування.

 

4. Права управління

 

4.1. Управління має право:

- залучати спеціалістів інших підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від міських органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- зупиняти проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

- організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

 

5. Керівництво управлінням

 

5.1. Управління очолює начальник - головний архітектор міста, який призначається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням міського голови. Начальник управління повинен мати вищу архітектурну або будівельну освіту та стаж роботи не менше 2-х років.

5.2. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів;

- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- інформує територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до діючого законодавства.

6. Заключні положення

 

6.1. Накази начальника управління у разі порушення прав громадян, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені у судовому порядку.

6.2. Для розгляду містобудівної та проектно-кошторисної документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань при управлінні може створюватись містобудівна, науково-технічна, художня ради і комісії. Склад цих рад і комісій та Положення про них затверджується сесією міської ради.

6.3. Управління не є юридичною особою. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Структура та чисельність управління затверджуються за рішенням міської ради. Штатний розпис управління містобудування та архітектури, кошторис на утримання управління затверджує міський голова.

6.4. Управління має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, бланки із своїми реквізитами.

6.5. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.