Розмір шрифту:

ПОЛОЖЕННЯ про міський методичний кабінет

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом управління освіти

Могилів – Подільської міської ради

від 22.02.2012 № 51

 

Начальник управління освіти

Могилів – Подільської міської ради

 

Коновалов В.Ф.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про міський методичний кабінет

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Міський методичний кабінет є науково-методичним підрозділом управління освіти, який відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти міста, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

1.2. Методичний кабінет організується при управлінні освіти як структурний підрозділ.

Видатки на утримання методичного кабінету здійснюються за рахунок коштів, передбачених бюджетом, які надходять на КФК 070802

1.3. У своїй діяльності методкабінет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", "Про місцеве самоврядування", указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

1.4. Методкабінет підпорядковується управлінню освіти з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти – Вінницькому обласному інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

 

  1. Мета, основні принципи та функції діяльності методкабінету

 

2.1. Метою діяльності методкабінету  є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

2.2. Організація діяльності методкабінету ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема:

демократизму і гуманізму;

рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

безперервності фахового вдосконалення;

науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2.3. Функції методкабінету :

2.3.1. Цільові:

прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

інформаційно-коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.3.2. Організаційні:

трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

діагностична - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

організаційно-координувальна - координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району (міста), навчальних закладів;

соціальна - створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

 

III. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету

 

3.1. Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами:

науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;

інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

3.2. Основними завданнями діяльності методкабінету є:

3.2.1 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

3.2.2 координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, міських методичних об'єднань і методичних об'єднань при навчальних закладах;

3.2.3 моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів у відповідності Державному стандарту, моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

3.2.4 моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

3.2.5 патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;

3.2.6 вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій;

3.2.7 впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

3.2.8 проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

3.2.9 участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

3.2.10 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

3.2.11 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

3.2.12 формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

3.2.13 проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

3.2.14 висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті.

3.3. Методкабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

3.4. Колегіальним органом керівництва методкабінетом є методична рада.

 

  1. Кадрове забезпечення методкабінету

 

4.1. Відповідно до Державного стандарту освіти, рішення 17 сесії Могилів – Подільської міської ради 6 скликання від 16.02.2012 року №411 штат методкабінету складає посади методистів:

з дошкільної освіти;

з навчальних дисциплін:

гуманітарного циклу: з мов і літератур (української мови та літератури; іноземних мов; світової літератури; російської), історії, правознавства; з естетичної культури;

природничо - математичного циклу: фізики, математики, біології, хімії, географії, економіки, екології;

технологій: трудового навчання і креслення; основ інформатики; із здоров'я і фізичної культури, основ здоров'я, курсу "Захист Вітчизни".

4.2. Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників методкабінету визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов'язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

4.3. При методкабінеті створюється бібліотека.

4.4. Методкабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

4.5.1. Завідувач:

здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

визначає функціональні обов'язки його працівників;

представляє інтереси методкабінету у відносинах з управлінням освіти, ВОІПОПП;

вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

готує в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;

звітує перед управлінням освіти (засновником) і ВОІПОПП про результати діяльності методкабінету.

4.5.2. Завідувач є членом колегії управління освіти.

4.6. Працівникам методкабінету встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 1298, відповідно до чинного законодавства.

 

  1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методкабінету

 

5.1. Матеріально-технічне забезпечення методкабінету здійснює управління освіти.

5.2. Фінансування методкабінету здійснюється управлінням освіти з місцевого бюджету, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

  1. Міжнародне співробітництво методкабінету

 

  1. Методкабінет за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може:

6.1 організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

6.2 співпрацювати з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.