Розмір шрифту:

ПОЛОЖЕННЯ про фінансово - економічне управління, та відділи Могилів-Подільської міської ради

                                                                                         Затверджено

рішенням   28   сесії

 міської ради 7 скликання

 від 10.09.2018 року №696

 Міський голова

 

 ______________ П. Бровко

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про фінансово - економічне управління Могилів-Подільської

 міської ради у новій редакції

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Фінансово - економічне управління Могилів-Подільської міської ради (надалі - Управління) є структурним підрозділом Могилів-Подільської міської ради, утворене на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням 28 сесії Могилів-Подільської міської ради 7 скликання

від 10.09.2018р. №696 «Про внесення змін до структури, чисельності та штатного розпису апарату міської ради та виконкому, управлінь, відділів та служб міської ради».

      Засновником Управління є Могилів-Подільська міська рада (надалі -Засновник).                                                                                                     

    Управління у своїй діяльності підзвітне, підконтрольне та підпорядковується Засновнику, міському голові та виконавчому комітету Засновника.

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України, Бюджетним кодексом України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Могилів-Подільської міської ради та її виконавчого комітету, інструкціями та наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та Департаменту фінансів та Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації, рішенням сесії та рішеннями виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3. До складу Управління входять структурні підрозділи  -  відділи, без права юридичної особи.    

      Структурні підрозділи (відділи) Управління діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються рішенням Могилів-Подільської міської ради.

1.4.  Управління є юридичною особою, має самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи та бланк встановленого зразка.

1.5. Управління є неприбутковою організацією.

  1. Місце знаходження та юридична адреса

 

2.1. Місцезнаходження Управління, юридична адреса: 24000, Вінницька  область, м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 6/16.

2.2. Повна назва Управління: Фінансово - економічне  управління Могилів-Подільської міської ради.

Скорочена назва Управління: Фінансово-економічне управління міської ради.

 

  1. Доходи неприбуткової організації

 

3.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Структура та штатна чисельність працівників та витрати на утримання управління затверджує Засновник.                                                                                                                      3.2. Доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням. 

3.3. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) Управління або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

                                                                                                       

  1. Основні завдання та види діяльності

 

4.1. Фінансово-економічне управління міської ради:    

Організує роботу по складанню і виконанню бюджету міста відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Надає необхідну інформацію Департаменту фінансів облдержадміністрації для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників для перевірки достовірності цих розрахунків.

4.2. Розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить їх експертизу.

4.3. Для складання проекту бюджету міста Управління розробляє, затверджує і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4.4. Планує доходи і видатки міського бюджету на підставі прогнозних розрахунків доходів, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів головних розпорядників коштів та інших матеріалів. Складає проект міського бюджету, готує проект рішення виконкому та проект рішення сесій міської ради з цього питання, пояснювальну записку та ряд інших довідок та матеріалів, передбачених Бюджетним кодексом України.

 4.5. Вносить пропозиції виконкому та міській раді щодо створення резервного та цільових фондів в складі міського бюджету. Оформляє короткотермінові та середньострокові безвідсоткові позички в органах Державного казначейства  України.

4.6. Організовує виконання міського бюджету по доходах і видатках. Разом з  виконавчим комітетом і податковою інспекцією, управлінням Державного  казначейства, забезпечує надходження доходів до бюджету міста, та вживає  заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.

4.7. Бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури місцевих  органів виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх  утримання. Готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці і витрати на  утримання працівників апарату місцевих органів виконавчої влади.

4.8. Аналізує розподіл бюджетних асигнувань та відповідність їх у зведеному  кошторисі.

4.9. Контролює правильність проведення виплат і відшкодування за рахунок  Державного та місцевих бюджетів, передбачених чинним законодавством  України.

4.10. Здійснює аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих посад  працівників бюджетних установ міста.

4.11. Здійснює перевірку правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ, кошторисів на виконання робіт та надання послуг, пільг,  проведення заходів.

4.12. Аналізує звіти про виконання бюджету міста, складає пояснювальні записки до квартальних і річних звітів про виконання бюджету міста, готує інформаційні матеріали, доповідні записки виконавчому комітету та міській раді про хід та підсумки виконання бюджету, а також пропозиції про збільшення надходження доходів до бюджету та раціонального і ефективного використання коштів.

4.13. Розглядає звернення підприємств та організацій і вносить пропозиції виконкому та міській раді щодо надання пільг по сплаті податків і зборів до міського бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства.

4.14. Відповідно до затверджених у міському бюджеті призначень здійснює фінансування заходів на утримання органів місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціального забезпечення, державних  програм соціального захисту: надання пільг ветеранам війни і праці, дітям війни, ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим пільговим категоріям громадян; надання житлових субсидій населенню; надання допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам; допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та інших допомог; крім того, фінансує компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; державні програми підтримки будівництва (реконструкцій) житла для окремих категорій громадян, інші програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, державні культурно-освітні програми, утримання установ культури та мистецтва, заходи з фізичної культури і спорту, та інші видатки. З бюджету також фінансуються інші видатки за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів.

4.15. В процесі виконання бюджету не пізніше ніж у місячний термін після затвердження бюджету складає і затверджує помісячний розпис доходів і видатків на відповідний бюджетний рік за кодами бюджетної класифікації та за розпорядниками коштів. Вносить зміни  до цього помісячного розпису доходів і видатків за кодами бюджетної класифікації, за місяцями, а також, в разі необхідності, між розпорядниками коштів.

 

4.16. Управління є органом приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста.

4.17. Управління як орган приватизації нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста здійснює державну політику у сфері приватизації об’єктів комунальної власності.

4.18. Здійснює повноваження власника комунального майна, що приватизується.

4.19. Здійснює продаж об’єктів приватизації. 

4.20. Публікує в засобах масової інформації перелік об’єктів, що приватизуються відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством.

4.21. Розглядає заяви з приватизації майна і приймає відповідні рішення.

4.22. Утворює комісії з приватизації і комісії з інвентаризації майна, що перебуває у комунальній власності, затверджує акти інвентаризації та оцінки вартості майна.

4.23. Забезпечує надходження коштів, одержаних від приватизації, до відповідних бюджетів та фондів приватизації і веде облік надходження  коштів по об’єктах, контролює стан оплати вартості конкретних об’єктів приватизації.                                                                   

4.24. Забезпечує інформування населення, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування про хід приватизації комунального майна.                                                                                                              

4.25. Здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об’єктів приватизації.

4.26. Складає переліки об’єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом, приймає рішення про повторний їх продаж на аукціоні, за конкурсом, або приватизацію шляхом викупу іншими покупцями.                                           

4.27. Виступає орендодавцем об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, укладає договори оренди та здійснює контроль за надходженням коштів від зданих в оренду приміщень;

4.28. Здійснює інші функції згідно з чинним законодавством /надання послуг, тощо.

4.29. Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань; виконує роботи з щорічного прогнозування економічного і соціального розвитку міста та підготовки відповідних програм. 

4.30. Приймає участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації. 

4.31. Сприяє розвитку на території міста ринкової інфраструктури та впровадженню організаційно-економічного механізму ринкових перетворень. 4.32. Розробляє програми та заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку інфраструктури міста.

4.33. Розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста, та подає їх на розгляд керівництву міської ради та виконкому; розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста, та подає їх на розгляд керівництву міської ради та виконкому. 

4.34. Розробляє програми: соціально-економічного розвитку міста; розвитку малого підприємництва, тощо, здійснює контроль за їх реалізацією.

4.35. Сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності. 

4.36. Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. 

4.37. Готує пропозиції щодо ефективності використання бюджетних коштів для фінансування заходів з підтримки і розвитку підприємництва, аналізує використання цих коштів. 

4.38. Організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах.

4.39. Здійснює контроль за підготовкою проектів регуляторних актів та їх впровадженням згідно чинного законодавства України. 

4.40. Контролює в межах своїх повноважень за виконанням органами виконавчої влади заходів щодо реалізації єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

4.41. Розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; приймає участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

4.42. Аналізує стан і бере участь, у межах компетенції, в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

4.43. Надає консультації громадянам з питань чинного законодавства з захисту прав споживачів у сфері торгівлі.

4.44. Разом з іншими державними органами здійснює контроль за дотриманням підприємствами торгівлі всіх форм власності норм і правил торгівлі; перевіряє умови організації продажу товарів на відповідність вимогам чинного законодавства при розгляді отриманих скарг та звернень споживачів.                              

4.45. Уповноважені на те виконавчим комітетом посадові особи управління мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, ресторанного господарства, сфері послуг і підприємницької діяльності згідно чинного законодавства. 

4.46. Організовує в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.47. Надає відповідні документи, що погоджують розміщення об’єктів: торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, культурного та іншого призначення.        

4.48. Приймає участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки на території міста.

4.49. Проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є комунальною власністю територіальної громади.    

4.50. Готує міському голові пропозиції з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери управління міської ради.

4.51. Подає на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції управління.                                     

4.52. Приймає участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою.          

4.53. Приймає участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації. 

4.54. Розглядає звернення та пропозиції суб’єктів господарювання, громадських організацій та громадян, засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції управління, приймає щодо них рішення, забезпечує прийом громадян.                                                                                                                                         У сфері інвестицій та євроінтеграції:

4.55. Визначає пріоритетні напрямки розвитку інфраструктури для формування бази інвестиційної привабливості міста.

4.56. Сприяє розвитку прикордонної і прибережної торгівлі, розвитку взаємовигідних стосунків підприємств міста з підприємствами Молдови;

4.57. Формує бази даних проектів стратегічного, інвестиційного і інноваційного плану, державних та міждержавних конкурсів.

4.58. Впроваджує проекти економічного розвитку:   

- готує пропозиції ефективного використання коштів для фінансування впроваджуваних інвестиційних проектів;

- визначає та оцінює потенційні зовнішні джерела фінансування проектів – банки, міжнародні донори, урядові програми;

- бере участь у процесі підготовки й затвердження бюджету з метою забезпечення виділення коштів, необхідних для виконання пріоритетних проектів;

- розробляє матеріали, необхідні для подання заявок на отримання фінансування, фінансове оцінювання та аудит виконання проектів.

4.59. Забезпечує підтримку підприємництва та залучення інвестицій:

- координує дії з підтримки підприємництва та інвестицій;

- виконує функції посередника між підприємцями та місцевою владою;

- бере участь у впровадженні маркетингових стратегій регіону.

4.60. Разом з іншими структурними підрозділами міської ради приймає участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики.

4.61. Сприяє впровадженню сучасних кредитно – інвестиційних механізмів в розвиток інфраструктури міста.

4.62. Здійснює збір інформації щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) із використанням електронної системи закупівель Prozorro розпорядниками бюджетних коштів, комунальними підприємствами (установами, закладами).

                                                       

 

                                            

 

  1.    Права

Управління має право:

5.1. Одержувати щоденну інформацію про надходження доходів до бюджету міста від управління Державної казначейської служби України у Могилів-Подільському районі та місті Могилеві-Подільському. Отримувати місячні, квартальні, річні звіти про виконання бюджету міста, а також залишки на рахунках головних розпорядників коштів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

5.2. Одержувати у встановленому законодавством порядку від виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання.

5.3. Обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з міського бюджету підприємств, установ і організацій, при наявності фактів незаконного витрачання ними бюджетних коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше виділених коштів з бюджету та іншої встановленої звітності.

5.4. Вносити пропозиції міській раді щодо запровадження місцевих податків та зборів.

5.5. Здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками коштів, розпорядниками коштів та одержувачами бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

5.6. Одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.7. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.8. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5.9. Взаємодіяти, в процесі виконання покладених на нього завдань, з іншими структурними підрозділами міської ради, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, банківськими установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

5.10. Управління також наділено правами, які передбачені чинним  законодавством України.

 

  1. Майно Управління

 

6.1. Майно Управління становлять основні та обігові кошти, цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

6.2. Джерелом формування майна Управління є:

- кошти, що надходять з бюджету міста відповідно до розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

  1. Органи управління

 

7.1. Керівництво Управлінням здійснюється Засновником, його уповноваженими органами та міським головою в межах повноважень, передбачених чинним законодавством. Уповноваженим органом Засновника є виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради.

7.2. Компетенцією органів управління є:

- визначення основних напрямків діяльності Управління;

- визначення доцільності, порядку відчуження, використання та розпорядження майном та коштами Управління;

-затвердження, внесення змін та доповнень до Положення про Управління;

- затвердження чисельності, структури та штатного розпису Управління;

- прийняття рішень про припинення діяльності Управління, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;

- інші повноваження, надані чинним законодавством.

7.3. Міський голова:

- призначає за своїм розпорядженням на посади начальника та працівників Управління відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на конкурсній основі, або іншою процедурою передбаченою законодавством, та звільняє з посад працівників Управління відповідно до вимог чинного законодавства;

- здійснює постійний контроль за діяльністю Управління.

7.4. Начальник Управління в межах своїх повноважень:

-  розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на управління;

-  керує діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, законність прийнятих ним рішень;

-  розподіляє повноваження та обов’язки між працівниками Управління, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників;

-  видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

-  розпоряджається майном, яке перебуває на балансі Управління;

-  без доручення діє від імені Управління, представляє його інтереси, заключає  договори, видає доручення;

-  накази начальника Управління, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, тощо можуть бути скасовані розпорядженням міського голови.

 

  1.     Відповідальність

 

8.1. Посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами згідно чинного законодавства.

8.2. Облік та звітність здійснюється Управлінням в порядку, встановленому діючим законодавством України та подається у відповідні органи.

 

8.3. Про свою роботу Управління звітує перед Засновником, виконавчим 

комітетом Засновника, міським головою та вищестоящим фінансовим органом.

  1. Реорганізація і ліквідація

 

9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та  

ліквідація Управління здійснюється за рішенням Засновника чи суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття,

поділу, приєднання або перетворення) активи Управління передаються одній

або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються

до доходу бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

   Начальник фінансово-економічного

   управління міської ради                                                         І. Мостовик