Розмір шрифту:

Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Однією з найактуальніших проблем сьогодення є забезпечення громадян України житлом. Особливе занепокоєння викликають випадки коли під загрозою залишитися на вулиці опиняється одна із найбільш вразливих категорій осіб, таких як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

На сьогодні, при вирішенні питання щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, законодавство йде двома шляхами:

1.це збереження за вказаною категорією осіб вже належного їм на праві власності чи на праві користування житла

  1. надання нового жилого приміщення.

Насамперед, хотілося б наголосити на тому, хто на сьогодні вважається дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – ст. 1 ЗУ  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Обов’язок збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на житло, у якому вони проживали з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади, прийомну сім’ю чи встановлення над ними опіки чи піклування, закріплений Цивільним, Житловим та Сімейним кодексами України, Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (а саме ст. 32), Законом України «Про охорону дитинства» та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 32 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування »  Місцеві державні     адміністрації,     органи      місцевого самоврядування   за   місцем   знаходження   житла   дітей  несуть відповідальність за збереження зазначеного житла і його повернення  після завершення  терміну  перебування дітей у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї,  дитячому будинку  сімейного  типу,  закладі  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ці жилі приміщення не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке  від  органів опіки та піклування,  яка може надаватися лише в разі гарантування збереження права на житло таких дітей.

Діти-сироти та  діти,  позбавлені  батьківського  піклування, мають  право  проживати  в  дитячих  будинках  сімейного  типу  до повернення  їм  зазначеного  житла  або  надання  житла  місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

До  працевлаштування  випускників закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, які перебувають на обліку  в  державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, квартирна  плата  та  плата  за  комунальні  послуги  здійснюються органами    праці    та    соціального    захисту   населення   за місцезнаходженням житла.

Стаття 33 цього ж закону зазначає, що такі діти, які досягли  16  років,  у  разі відсутності в таких дітей житла мають право  зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік  за  місцем  їх  походження  або  проживання до встановлення опіки,  піклування,  влаштування  в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного  типу,  заклади  для  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського  піклування,  за  заявою  опікуна  чи піклувальника, прийомних  батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає  дитина, або органу опіки та піклування.

Після досягнення 18  років  такі  діти  протягом  місяця  забезпечуються соціальним житлом  до  надання  їм  благоустроєного  житлового приміщення для постійного проживання

. Перебування таких дітей,  які досягли  16  років,  на  соціальному  квартирному  обліку  не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб,  які  потребують  поліпшення житлових умов,  чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових  кредитів  на  будівництво  і   придбання   житла)   за державними  житловими  програмами  для окремих категорій громадян, визначених законодавством.

Після завершення    перебування    дітей у відповідних закладах  для таких дітей,  дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення  терміну  піклування  над  такими  дітьми  та  в   разі відсутності  в  таких  дітей  права на житло обласні,  Київська та Севастопольська міські,  районні  державні  адміністрації,  органи місцевого   самоврядування   забезпечують  дітей протягом  місяця  у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

Згідно з ст.1 ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення» соціальне житло  - житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків)  із  житлового  фонду  соціального  призначення,   що безоплатно    надається   громадянам   України,   які   потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення»» взяття   на   облік   дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених батьківського піклування,  які досягли 16 років,  здійснюється  за заявою   піклувальника,  прийомних  батьків,  батьків-вихователів, адміністрації закладу,  де проживає дитина,  або органу  опіки  та піклування,  а  осіб  з  числа  дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  -  за  їх  заявою.

До   заяви   про   взяття  на  облік  дитини-сироти,  дитини, позбавленої  батьківського піклування, особи з їх числа додаються:

  • копія документа,  що  посвідчує особу дитини-сироти,  дитини, позбавленої  батьківського піклування, особи з їх числа;
  • копії документів,  що  підтверджують  статус   дитини-сироти, дитини,  позбавленої  батьківського  піклування, особи з їх числа;
  • копія довідки   про   присвоєння   ідентифікаційного   номера дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з  їх  числа;
  • довідка про   те,   що   дитина-сирота,   дитина,  позбавлена батьківського піклування,  особа з їх числа не перебуває на обліку за  місцем  її  проживання.

Посадова особа місцевого самоврядування реєструє заяву про взяття громадянина на облік та документи,  що додаються до неї,  в книзі та видає розписку. Рішення про взяття громадянина на облік  або  про  відмову приймає відповідний орган місцевого самоврядування за результатами розгляду заяви разом  з  документами,  що  додаються  до  неї,  не пізніше 30 робочих днів після їх надходження. Зазначене рішення  приймається  з урахуванням вартості майна, що перебуває у власності  громадянина  та  членів  його  сім'ї  на момент взяття на соціальний квартирний облік.

У  разі  прийняття  рішення  про  взяття  на  облік  орган місцевого  самоврядування вручає/надсилає повідомлення громадянинові не пізніше семи робочих днів  після  його  прийняття. Повідомлення про  відмову згідно з додатком 5 надсилається не пізніше ніж протягом трьох робочих  днів  після  прийняття  такого рішення. Відмова у  взятті  громадянина на облік може бути оскаржена в судовому порядку.

Відомості  про  громадян вносяться до книги обліку та складаються списки громадян,  які  користуються  правом  на  отримання соціального  житла  в  позачерговому порядку і в порядку загальної черги.

Отже, на сьогодні, на законодавчому рівні закріплений обов’язок держави, в особі відповідних її органів, дбати про захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Проте, хотілося б наголосити на тому, що в першу чергу про захист прав дітей, в тому числі і житлових, мають дбати саме їх батьки, які повинні докладати всіх зусиль, щоб їх діти не опинилися в тій життєвій ситуації, коли вони на законних підставах будуть відноситися до категорії дітей, позбавлених батьківського піклування. Адже, ані турбота держави вцілому, а ні її окремих представників, не замінить дитині саме сімейного виховання, батьківського піклування та турботи, які є такими невід’ємними складовими для формування її особистості та майбутнього життя.