Розмір шрифту:

Служба у справах дітей - положення

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей міської ради


I. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Могилів-Подільської міської ради  (далі – служба) є виконавчим органом міської ради, що утворюється міською радою. Служба є підзвітною та підконтрольною міській раді, підпорядкованою міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами  Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Вінницької обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями Могилів-Подільської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

II. Основні завдання

Основними завданнями служби є:

2.1. Забезпечення в місті реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері сім’ї, дітей та молоді.

2.2. Створення на території міста умов для здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей та молоді, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території міста.

2.3. Координація зусиль структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності, організація проведення досліджень становища сім’ї, дітей, молоді.

2.4. Розроблення та здійснення самостійно, а також разом з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод, і законних інтересів дітей.

2.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.6. Координація ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

2.7. Ведення роботи щодо соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей.

2.8. Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

2.9. Внесення пропозицій на розгляд виконавчого комітету міської ради з питань створення дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу та у прийомні сім’ї.

2.10. Ведення державної статистики щодо дітей.

III. Функції

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища  сім’ї, жінок, дітей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та молоді, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх, охорони материнства і дитинства, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, підвищення статусу сім’ї та ролі жінок у суспільстві, забезпечує їх виконання;

3.2. забезпечує здійснення профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень, контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, розробляє і подає на розгляд міської ради та її виконкому пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді;

3.3. забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобіганню вчинення ними правопорушень і дотримання законодавства про працю неповнолітніх в установах, організаціях незалежно від форм власності;

3.4. надає  підприємствам, установам, організаціям, громадянам міста у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує  зусилля підприємств, установ, організацій та громадян у вирішенні питань соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них;

3.5. бере участь у правовому вихованні даної категорії дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, сприяє їх працевлаштуванню;

3.6. здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання даної категорії дітей у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;

3.7. проводить разом з кримінальною міліцією у справах дітей роботу з виявлення та обліку осіб, які втягують неповнолітніх  в антигромадську  діяльність;

3.8. організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, їх опікунів і піклувальників, неповнолітніх та їх батьків;

3.9. аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей даної категорії, запобігає вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам і організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з неповнолітніми;

3.10. разом з управлінням освіти міської ради сприяє своєчасному влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ї та інтернатні заклади, вживає заходів для захисту прав та інтересів неповнолітніх, які виховуються в сім’ях опікунів, закладах освіти для неповнолітніх, інших закладах і потребують соціальної допомоги та реабілітації;

3.11. організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами міської ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо захисту неповнолітніх, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність;

3.12. разом з управлінням освіти, Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, виявляє і веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, які не забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання та розвитку, неповнолітніх, які залишили заклади освіти та потребують допомоги  у працевлаштуванні;

3.13. здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах незалежно від форм власності;

3.14. залучає до реалізації завдань, які стоять перед відділом, творчі спілки, культурні, освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні і громадські організації;

3.15.  приймає в установленому порядку рішення про направлення до центру медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також тих, які за станом здоров’я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації;

3.16.  розробляє і подає на розгляд міської ради, виконкому міської ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту неповнолітніх;

3.17. розробляє проекти концепцій, комплексних і цільових програм в місті з питань, що належать до його компетенції та контролює їх виконання;

3.18. здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи із забезпечення змістовного відпочинку та оздоровлення дітей, молоді,  насамперед пільгових категорій;

3.19. організовує та бере участь у проведенні  конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді і задоволенню всебічних інтересів сім’ї, жінок, дітей, молоді;

3.20.  координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання програм з питань протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, спеціалізованих установ  для запобігання насильству в сім’ї;

3.21.  забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва, що належать до його компетенції;

3.22. проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через засоби масової інформації, з питань, що належить до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

3.23.  залучає в установленому порядку жіночі, дитячі, молодіжні, оздоровчі, інші громадські та благодійні організації до реалізації соціальних програм і проектів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей та молоді;

3.24.  вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

3.25. сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей і молоді;

3.26. розглядає в установленому порядку заяви, звернення і скарги громадян з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді і вживає заходів по усуненню причин, що їх породжують;

3.27. співпрацює в межах своєї компетенції з вищими навчальними закладами, професійно-технічними училищами, загальноосвітніми школами, органами студентського та учнівського самоврядування;

3.28.  готує і подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність в межах своєї компетенції;

3.29. забезпечує пропаганду своєї діяльності в засобах масової інформації;

3.30. контролює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо:

- обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та     дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі,  сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- зняття з обліку  дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-         сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах:

- влаштування до сімейних форм виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування;

3.31. контролює якість внесеної в ЄІАС «Діти» інформації користувачами бази, що стосується компетенції Служби ;

3.32. аналізує внесену в ЄІАС «Діти» інформацію відповідно до компетенції Служби;

3.33. забезпечує захист інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

3.34  виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

3.35. Сприяє:

3.35.1. В межах своєї компетенції розвитку різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створенню дитячих будинків сімейного типу.

3.35.2. Усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

3.35.3. Можливості утворення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу з числа кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі за направленням з інших регіонів України.

3.35.4. Підприємствам всіх форм власності, організаціям та установам у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них.

3.36. Надає потенційним усиновлювачам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку, та видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

3.37. Готує:

3.37.1. Висновки про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для іноземних громадян – кандидатів в усиновлювачі.

3.37.2. Висновок про можливість утворення дитячого будинку сімейного типу.

3.37.3. Акти обстеження житлово-побутових умов батьків-вихователів,  прийомних батьків та умов проживання дітей.

3.37.4. Необхідний пакет документів з питань створення дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу та у прийомні сім’ї.

3.37.5. Звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

3.38. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

3.39. Здійснює перевірку умов проживання і виховання дітей у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після влаштування у прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

3.40. Координує облік:

3.40.1. Кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

3.40.2. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.40.3. Дітей, які можуть бути усиновлені, влаштовані до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

3.40.4. Дітей, які проживають в сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

3.40.5. Дітей, які систематично самовільно залишають місця постійного проживання.

3.40.6. Дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля в сім’ї.

3.40.7. Ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

3.41. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника, молодшого 18 років.

3.42. Здійснює контроль:

3.42.1. За умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

3.42.2. За отриманням дітьми-вихованцями дитячих будинків сімейного типу і прийомними дітьми прийомних сімей соціальної допомоги та грошового забезпечення батьків чи припинення їх виплат.

3.42.3. За умовами роботи працівників, молодших 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності у разі необхідності.

3.42.4. За додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчинення ними правопорушень.

3.43. Разом з правоохоронними органами, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини та умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

3.44. Організовує і здійснює разом з виконавчими органами міської та районних у місті  рад, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що зумовлюють дитячу бездоглядність, безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.45. Виявляє разом з іншими виконавчими органами міської ради, органами внутрішніх справ, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради та за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків.

3.46. Проводить загальноміські заходи, збори-наради у сфері соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та безпритульності серед них.

3.47. Сприяє вирішенню питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей.

3.48. Вносить на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозиції з питань створення дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу та у прийомні сім’ї.

3.49. Готує і подає на розгляд міському голові, виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо створення сприятливих умов для реалізації програм і здійснення заходів соціального захисту дітей.

3.50. Подає до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету пропозиції в частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.51. Вносить міському голові пропозиції щодо  утворення, реорганізації та ліквідації центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей міської ради.

3.52. Надає організаційну і методичну допомогу  центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей міської ради, здійснює безпосередній контроль за його діяльністю.

3.53. Розробляє проекти програм, розпорядчих актів різної ваги, спрямованих на забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.54. Розробляє інструктивно-методичні документи для забезпечення виконання покладених завдань.

3.55. Вносить міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб служби.

3.56. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення державними та міськими нагородами посадових осіб міської та районних служб, навчально-виховних закладів, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, підприємств, установ та  організацій, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у діяльності соціального захисту дітей, запобігання правопорушенням та дитячій бездоглядності.

3.57. Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань виконавчого комітету міської ради.

3.58. Готує та подає у встановленому порядку статистичну звітність відповідно до  законодавства та міжнародних стандартів.

3.59. Забезпечує розгляд  у встановленому порядку заяв, скарг, звернень громадян, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції служби.

3.60. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції служби.

3.61. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба.

3.62. Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції та контроль за додержанням антикорупційного законодавства посадовою особою служби.

3.63. Проводить в межах компетенції інформаційно-роз’яснювальну роботу  через засоби масової інформації.

3.64. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

IV. Права

Служба має право:

4.1. отримувати від інших структурних підрозділів виконавчих органів, підприємств, організацій, установ міста всіх форм власності документи та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції, а від органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4.2. звертатись до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей та неповнолітніх, а також з питань працевлаштування;

4.3. перевіряти стан виховної роботи з  дітьми та неповнолітніми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

4.4. порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності, засобів масової інформації,  які здійснюють продаж порнографічної продукції, пропагують насильство, жорстокість;

4.5. за дорученням представляти права неповнолітніх в суді, брати участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів;

4.6. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4.7. співпрацювати з науковими, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

4.8.  проводити особистий прийом неповнолітніх, їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати скарги, заяви з питань, що належать до її компетенції;

4.9. порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення неповнолітніх віком від 14 до18 років самостійно розпоряджатись своїм заробітком, прибутком, стипендією.

4.10. вносити  пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти».

V. Організація роботи

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

5.2. На час тривалої відсутності начальника Служби або неможливості виконання ним своїх обов’язків за розпорядженням міського голови обов’язки начальника Служби покладаються на працівника апарату міської ради.

5.3. Структура та чисельність Служби затверджується сесією міської ради, а штатний розпис міським головою.

5.4. Начальник Служби:

- здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання  покладених на нього завдань;

- готує і подає міському голові пропозиції щодо матеріальних видатків на реалізацію державних програм і повноважень згідно даного Положення;

-  користується коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізації регіональних програм.

5.5. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби при міській раді створено комісію з питань захисту прав дитини по соціальному захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, неповнолітніх і профілактиці бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

Головою комісії з питань захисту прав дитини є міський голова.

Секретарем комісії з питань захисту прав дитини є начальник Служби. Голову та склад комісії з питань захисту прав дитини, а також зміни,  затверджує виконавчий комітет Могилів-Подільської  міської ради.

До складу комісії з питань захисту прав дитини на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, заступники керівників територіальних органів МВС, представники установ, організацій.

Формою роботи комісії з питань захисту прав дитини є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання комісії з питань захисту прав дитини є правомочним за наявності не менше  двох третин складу її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів  членів і оформляється протоколом, який веде секретар Комісії;

5.6. Служба утримується та матеріально-технічно забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету передбаченого на утримання апарату міської ради та її виконкому.

5.7. Служба має бланки зі своїми реквізитами, відбиток Служби.

5.8.  Майно, що знаходиться на балансі Служби є комунальною власністю Могилів – Подільської  міської ради.

5.11.  Реорганізація та ліквідація Служби здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

Міський голова                                                           П. Бровко