Розмір шрифту:

Положення про управління освіти Могилів – Подільської міської ради у новій редакції

 

                                     Затверджено:

                                   рішенням 15 сесії

                                       міської ради 7 скликання

                                                   від 11.07.2017 року № 474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про управління освіти

Могилів – Подільської міської ради

у новій редакції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р.

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (далі - управління освіти) створене рішення 22 сесії Могилів-Подільської міської ради 3 скликання від 18.05.2001 року та являється структурним підрозділом міської ради, яке утворюється за рішенням засновника та є підзвітним і підконтрольним засновнику, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.2. Управління освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та зареєстроване 04.10.2001 року.

1.3. Управління освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законом України «Про освіту»  та іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4. Управління освіти фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджету. Структура, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання встановлюються за рішенням засновника.

1.5. Штатний розпис навчальних закладів та структурних підрозділів управління освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються начальником управління освіти.

 

  1. Основні завдання управління освіти

 

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста);

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста;

 

 

 

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах м. Могилева-Подільського і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів;

2.6. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації;

2.7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;

2.8. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста;

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

2.11. Здійснення міжнародного співробітництва.

 

  1. Основні функції управління освіти (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень)

 

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста:

3.1.1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами, розташованими на території міста;

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.4. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

3.1.5. Проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

3.1.6. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.1.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;

3.1.8. Створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.9. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

3.1.10. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню;

3.1.11. Забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

 

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1. Контролює дотримання навчальними закладами законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти;

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах;

3.2.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в навчальних закладах;

3.2.6. Затверджує статути загальноосвітніх навчальних закладів, погоджує статути дошкільних, позашкільних навчальних закладів комунальної власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

 

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів;

3.3.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх, погоджує річні плани роботи навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.3.3. Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.3.4. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

3.3.5. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

 

3.4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.4.1. Управління освіти утворено та зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації;

3.4.2. Доходи управління освіти формуються з надходжень на казначейські реєстраційні рахунки коштів за надання платних послуг, грантів, дарунків та благодійних внесків, а також коштів від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (власні надходження) і використовуються на цілі, визначені ст. 13 Бюджетного кодексу України;

3.4.3. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та інших пов’язаних з ними осіб;

3.4.4. Доходи (прибутки) управління освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначені її установчими документами;

3.4.5. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.4.6. Контролює використання у навчальних закладах бюджетних призначень.

 

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.5.2. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

 

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

3.6.2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.6.3. Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.6.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

3.6.5. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

3.6.6. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.6.7. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

3.6.8. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.6.9. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;

3.6.10. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.6.11. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.6.12. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

3.6.13. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

 

3.7. Інша діяльність відділу (управління) освіти:

3.7.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.7.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);

3.7.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

3.7.4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

 

 

 

  1. Права управління освіти

 

4.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів;

4.3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів з питань, що належать до його компетенції;

4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста;

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

4.6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей;

4.7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі управління освіти;

4.8. Орендувати нерухоме та рухоме майно у суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності;

4.9. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.10. Направляти в межах програм, затверджених міською радою, дітей та підлітків на екскурсії та відпочинок в межах України, та в зарубіжні країни.

 

  1. Керівництво та апарат управління освіти

 

5.1. Управління освіти очолює начальник, який призначається на посаду міським головою відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

З посади начальник управління освіти міської ради може бути звільнений за власним бажанням, з ініціативи міського голови у відповідності за порушення вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції».

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та володіти державною мовою.

5.2. Начальник управління освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності працівників управління;

5.2.2. Затверджує положення про підрозділи управління освіти міської ради, функціональні обов'язки його працівників;

5.2.3. Планує роботу управління і аналізує стан її виконання;

5.2.4. Видає у межах компетенції управління накази, організує і контролює їх виконання;

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління, керівників комунальних навчальних закладів відповідно до діючого законодавства;

5.2.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів;

5.2.7. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління;

5.2.8. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти;

5.2.9. Затверджує штатні розписи навчальних закладів;

5.2.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.2.11. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

5.2.12. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.

5.3. Накази начальника управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою або оскаржені в судовому порядку.

5.4. Нормативи розрахунку чисельності апарату управління освіти виконавчого комітету міської ради встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно, а також - кількості відповідних навчальних закладів (згідно з освітніми галузями):

5.4.1. Посада спеціаліста відповідної категорії з питань загальної середньої освіти встановлюється на 400 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 посада на управління;

5.4.2. Посада спеціаліста відповідної категорії з дошкільного виховання встановлюється на 30 дошкільних навчальних закладів міста, але не менш, ніж 1 посада на управління;

5.4.3. Посада спеціаліста відповідної з питань виховної роботи встановлюється не менш, ніж 1 посада на управління;

5.4.4. Посада спеціаліста по роботі з педагогічними кадрами встановлюється при наявності в місті не менш, ніж 500 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 посада на управління.

5.5. При управлінні освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління.

 

5.6. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні освіти утворюється міський методичний кабінет (науково-методичний центр) загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти. Кількісний і чисельний склад визначається нормативними документами

5.7. При управлінні освіти створюється відділ централізованого бухгалтерського обліку, який діє згідно Положення, затвердженого начальником управління освіти. Кількісний і чисельний склад визначається нормативними документами.

5.8. При управління освіти створюється психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК). Головою ПМПК призначається особа з вищою спеціальною освітою.

5.9. Для матеріально – технічного, інформаційного, кадрового, господарського обслуговування управління освіти (його будівлі), надання допомоги навчальним закладам в ремонті опалювальної системи, водогону, водовідведення та електромережі при управлінні освіти створюється група централізованого обслуговування. Працівники групи безпосередньо підпорядковуються начальнику управління освіти, головному бухгалтеру, завідувачу методичним кабінетом. Кількісний і чисельний склад визначається потребами і затверджуються міською радою.

5.10. Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконавчого комітету міської ради, органами місцевого самоврядування, департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  1. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) управління освіти проводить передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховують до доходів місцевого бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління

освіти міської ради                                                          В. Ф. Коновалов