Розмір шрифту:

Положення про психолого-медико-педагогічну консультацію міста Могилева-Подільського

ПОГОДЖЕНО

Завідувач Вінницькою обласною

психолого-медико-педагогічною

консультацією

_____________Каменщук Т.Д..

 

«____»___________200_р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління освіти

Могилів-Подільської міської ради

____________Коновалов В.Ф.

 

«____»_____________200__р.

 

 

 

 

Положення

про психолого-медико-педагогічну консультацію

міста Могилева-Подільського

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Психолого-медико-педагогічна консультація м. Могилева-Подільського Вінницької області (далі - ПМПК) є державною діагностико-корекційною структурою, що функціонує у системі освіти Могилів-Подільської міської ради

1.2. У своїй діяльності ПМПК м.Могилева-Подільського керується

Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, Положенням про центральну та республіканську (АР Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженого наказом МОН України від 07.07.2004 р. № 569/38, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.07. 2004 р. за № 931/9530) та даним Положенням.

 

1.3. Діяльність ПМПК спрямована на:

- виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;

- направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;

- надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

- консультування батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку;

- просвітницьку діяльність серед населення.

1.4. ПМПК м. Могилева-Подільського діє на території названого міста.

1.5. ПМПК міста створена при районному міському методичному кабінеті управління освіти Могилів-Подільської міської ради ПМПК міста підзвітна Вінницькій обласній ПМПК.

 

1.6. ПМПК міста не має прав юридичної особи.

 

  1. Основні завдання ПМПК міста Могилева-Подільського

 

2.1. Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.

2.2. Попередній збір даних про стан здоров'я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення в ПМПК.

2.3. Здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичною розвитку, встановлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально - трудової адаптації.

2.4. Направлення дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

2.5. Консультативно-методична допомога батькам (особам, які їх замінюють) педагогам, лікарям, працівникам соціально-педагогічних служб з питань виховання. Навчання дітей з відхиленнями в розвитку, та девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

2.6. Проведення роз'яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів. системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку.

2.7. Організація, координація, консультативно-методична допомога шкільним психолого-медико-педагогічним комісіям, діючим на території міста Могилева-Подільського та контроль за їх роботою.

2.8. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів міста для дітей дошкільного і шкільного віку, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.

2.9. Підготовка аналітичної звітності для Вінницької обласної ПМПК.

 

  1. Склад психолоґо -медико-педагогічної консультації міста.

 

3.1. Для здійснення консультативно-діагностнчної, індивідуально-корекційної, координаційної та методичної роботи до складу ПМПК міста входять працівники:

- завідувач ПМПК (кваліфікований фахівець із зазначених нижче дефектологічних спеціальностей);

- учитель логопед;

- учитель дефектолог (корекційний педагог);

- учитель дефектолог (сурдопедагог);

- учитель дефектолог (тифлопедагог);

- практичний психолог - фахівець з питань інтелектуального розвитку дитини;

- практичний психолог - фахівець з питань девіантної поведінки;

- секретар.

3.2. Для роботи в ПМПК можуть запрошуватися окремі фахівці системи освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення.

3.3. Науково-пошукову та методичну роботу в ПМПК здійснюють наукові і педагогічні працівники відповідних наукових установ Академії педагогічних наук України, вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти педагогічних працівників тощо.

3.4. ПМПК працює в тісному співробітництві з вищими навчальним закладами, інститутами післядипломної освіти педагогічних працівників, управлінням освіти міської ради, психологічною службою системи освіти у Вінницькій області, громадськими та іншими організаціями.

3.5. Діяльність ПМПК забезпечується висококваліфікованими консультантами, які мають відповідну вишу освіту і за своїм статусом належать до педагогічних працівників.

 

  1. Організація роботи міської психолоґо-медико-педагогічної консультації.

 

4.1 Організація роботи психолоґо-медико-педагогічної консультації міста здійснює активне виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку спільно з відділом охорони здоров'я міської ради.

4.2. Діагностичне обстеження дітей здійснюється з ініціативи ПМПК, адміністрації (за поданням фахівців соціально-психологічної служби, педагогічних працівників) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а також за заявами батьків (осіб, що їх замінюють) при наявності таких документів:

- свідоцтва про народження дитини;

- витягу з історії розвитку (хвороби) дитини (медична картка дитини);

- розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина;

- зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

- результатів попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, отоларингологом, офтальмологом, неврологом), логопедами, практичними психологами, педагогами системи освіти та охорони здоров'я України (Картка стану здоров'я і розвитку дитини).

4.3. Обстеження дітей здійснюється в присутності батьків (осіб, що їх замінюють).

4.4. Міська ПМПК проводить діагностичне обстеження дітей згідно наказу управління освіти ( один раз в квартал третього четверга, за потребою 1 раз на місяць) та 1 раз на рік з участю представника вінницької обласної ПМПК.

4.5. На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень у розвитку, приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей; при необхідності даються рекомендації щодо реабілітації, соціальної та трудової адаптації дітей. У разі якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання, ПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.

4.6. Висновок ПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей управлінням освіти міської ради, відділами охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення до відповідних навчальних або лікувальних закладів за згодою батьків (осіб, що їх замінюють),

4.7. У ПМПК ведеться така документація:

- Журнал обліку дітей;

- Книга протоколів діагностичного засідання ПМПК ;

- Картка стану здоров'я і розвитку дитини;

- Картка індивідуально-корекційної роботи з дитиною;

- Бланки виклику на діагностичне засідання ПМПК;

- Витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК;

- Плани індивідуально-корекційної роботи з дітьми (робоча документація конкретного фахівця - форма довільна);

- Журнал обліку консультацій батькам, вчителям, медпрацівникам (форма довільна);

- План роботи ПМПК на календарний рік;

- Дидактичні матеріали та методики, що використовує ПМПК для діагностичного обстеження дітей (рекомендовані центральною ПМПК).

4.8. Виїзні засідання ПМПК у загальноосвітні чи дошкільні навчальні заклади дозволяється проводити у скороченому складі (але не менше 3-х фахівців) з обов'язковою участю дитячого лікаря-психіатра, учителя-дефектолога, практичного психолога.

 

  1. Управління психолого-медико-педагогічною консультацією міста

 

5.1. ПМПК очолює завідувач, який призначається наказом керівника управління освіти міської ради.

5.2. Завідувач міської ПМПК:

- у межах своєї компетенції взаємодіє з вищими навчальними

закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти,

відповідними управліннями місцевих державних адміністрацій, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо;

- планує й організовує роботу ПМПК, здійснює підбір кадрів;

- видає розпорядження, які є обов'язковими для консультантів ПМПК;

- створює належні умови для продуктивної праці консультантів ПМПК;

- затверджує штатний розпис, статті витрат та асигнувань на утримання консультації тощо (якщо ПМПК - юридична особа).

 

  1. Припинення діяльності міської ПМПК

 

6.1. Припинення діяльності міської ПМПК здійснюється за

поданням Вінницької обласної ПМПК.

6.2. При реорганізації міської ПМПК їх права та обов'язки переходять до правонаступника.

6.3. При реорганізації або ліквідації ПМПК звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.