Могилів-Подільська міська рада
Могилів-Подільська районна рада
Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ

при Кам’янець - Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Державний архів Вінницької області

Громадська організація “Могилів-Подільське краєзнавче товариство”

Вінницький обласний краєзнавчий музей

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Шостої Всеукраїнської Могилів-Подільської науково-краєзнавчої конференції , яка відбудеться 27-28 жовтня 2017 року в місті Могилів- Подільському Вінницької області.

Планується робота за напрямками:

 • Джерела га наукові дослідження з історії Могилівщини;
 • Археологія та давня історія регіону:
 • Проблеми регіону доби середньовіччя та нового часу;
 • Новітній період в історії регіону;
 • Визначні діячі та особистості в історії Могилівщини;
 • Історія підприємств та установ Могилівщини;
 • Культура, освіта та релігійне життя регіону;
 • Природа, ландшафти та топоніміка Могилівщини.

Термін подання матеріалів до 1 жовтня 2017р.

Матеріали подавати на ім'я Войнаровського А.В. за адресою: 21100. м. Вінниця, вул. Острозького, 32 факультет історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, e-mail: konf.fiep@ukr.net.

Контакти: Войнаровський А.В. тел: (067)596-15-48; Войтович В. В. тел: (098) 812-48-54.

Вимоги до оформлення:

 • матеріали подаються українською мовою обсягом 4-8 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4;
 • розмір шрифту 14. Times New Roman, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7. у форматі RTF);
 • поля зліва, зверху, знизу та справа - 20 мм; абзац - 15 мм (в автоматичному режимі);
 • ініціали та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервали посередині симетрично до тексту - назва статті друкованими літерами; після цього через 2 інтервали - основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА»; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 10 у стовпчик, по мірі згадування;
 • посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [3, с. 35], [5, арк. 47];
 • на окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса, контактний телефон;
 • матеріали та інформацію про авторів подавати в електронному форматі, а також роздрукованими в одному примірнику;
 • подані матеріали повинні бути добре вичитаними;
 • цитування джерел допускається лише українською мовою;
 • іноземні джерела і назви книг повинні бути звірені з оригіналами;
 • у зв'язку з технічними складнощами обмежити включення до статей графічних зображень та обмежитись однією таблицею;
 • матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

Зразок оформлення тексту

С.Д. Гальчак

ПОЛІТИКА РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ

ПІВНІЧНОЇ “ТРАНСНІСТРІЇ”

Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються арабськими літерами за формою [2, с. 154].

Зразок оформлення списку використаних джерел та літератури

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Кафарський А. Повстання в Татарбунарах. - К.: Україна, 2004. - 285 с.

Васевич Р.. Російська експансія Середній Азії. - К.: Основи, 1996. - 317 с.

Горобець В.М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої половини 1655 р. // Український історичний журнал. - 2000. -№ 1. - С. 34-42. Левітас Ф. Російський фактор в зовнішній політиці Богдана Хмельницького // Історія в школі. - 2006. - березень (№ 3). - С. 4-7.

Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України). - Ф.1. - Оп. 20.

 • Спр. 2960. - 563 арк.

Центральний державний історичний архів України (ЦД1А України). - Ф.193. - Оп. 2. - Спр. 2510.

 • 1003 арк.

Історія Української PCP. У восьми томах, десяти книгах. - К.: Наука, 1977. -Т. 4. - 748 с.

Величко С. Літопис. - К.: Дніпро, 1991. - Т. 2. - 609 с.

Wojna narodu polskiego w datach. - Warzsawa, 1966. - 562 s.

Оргкомітет