Розмір шрифту:

Відділ кадрової роботи апарату міської ради та виконкому

Керівний склад, структура

відділу організаційної роботи апарату міської ради та виконкому

 

Посада

ПІБ

Контакти

№ кабінету

Начальник відділу кадрової роботи апарату міської ради та виконкому

Коваленко

Людмила Олександрівна

Роб.6-37-59
 
3-й поверх
Кабінет № 25

 

 

 

 

Додаток до проекту

рішення 24 сесії  7 скликання

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про відділ  кадрової роботи  апарату

міської ради та виконкому

 

І.Загальні положення

  1. Відділ кадрової роботи апарату міської ради та виконкому  є структурним підрозділом міської ради та виконкому  і безпосередньо підпорядковується керуючому справами виконкому.

 

  1. Відділ кадрової роботи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України , декретами, постановами і розпорядженнями  Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними документами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування  відділ кадрової роботи  керується також відповідними  рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та пенсійного фонду.

3.Положення про відділ кадрової роботи апарату міської ради та виконкому  затверджується сесією міської ради.

4.Відділ  очолює начальник відділу , який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою .

 

                              П.Основними завданнями відділу є :

 

Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування з питань кадрової роботи ;

Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту ;

Задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання ;

Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

 

 

Відділ кадрової роботи :

 

     1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування  в апараті органу виконавчої влади, на підприємствах,  в установах і організаціях,  що належать до  сфери  управління   органу   виконавчої   влади  (далі  -  підпорядковані установі), і  разом  з  відповідними   структурними   підрозділами узагальнює  практику  роботи  з кадрами,  вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення;

     2) разом з   іншими структурними  підрозділами органу виконавчої влади та підпорядкованими установами розробляє річні плани  роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах,  формує  замовлення  на   підготовку,   перепідготовку   і підвищення   кваліфікації   посадових осіб  та  керівників підпорядкованих установ;

     3)   здійснює  організаційне  забезпечення   по  роботі  з  кадрами, а також методичне та інформаційне  забезпечення  роботи  кадрових служб підпорядкованих установ;   

 

     4) веде  встановлену  звітно-облікову   документацію,   готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування ,  а  також  керівників  підпорядкованих установ;

 

     5)   проводить   роботу  з  резервом  кадрів  апарату  органу виконавчої   влади,   а   також  здійснює  організаційно-методичне керівництво  формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику  формування  кадрового  резерву в структурних підрозділах органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, вносить керівнику  органу  пропозиції  щодо її вдосконалення;  

 

     6)   вносить  рекомендації  міському голові про зарахування до  кадрового  резерву  посадових осіб  при  плануванні  періодичного  переміщення  по  службі  (ротації);   

 

     7)  вивчає  разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові  якості  осіб,  які претендують на зайняття посад в апараті органу   виконавчої   влади,   попереджує   їх   про   встановлені законодавством  обмеження,  пов'язані  з  прийняттям  на  службу в органах місцевого самоврядування   та проходженням служби в органах місцевого самоврядування   , ознайомлює із Правилами етичної поведінки  посадових осіб органів виконавчої влади ,  контролює  добір  і розстановку   кадрів   в   апараті   органу  виконавчої  влади  та підпорядкованих  установах;   

 

     8) приймає  від  претендентів  на посади посадових осіб відповідні документи та подає їх на  розгляд  конкурсної  комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

 

     9) розглядає та  вносить  керівнику  органу  пропозиції  щодо проведення  стажування  кадрів  на  посадах  посадових осіб, готує разом з відповідними підрозділами документи для  організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

 

     10) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад   працівників   органів   виконавчої   влади  та  керівників підпорядкованих установ;

 

     10-1)   планує   з   урахуванням  індивідуальних  здібностей, професійної   підготовки  та  результативності  роботи  посадової особи ,  періодичне переміщення його по службі у  цьому  органі  виконавчої влади,  а також переведення до іншого державного органу чи  в  іншу  місцевість  за  його  згодою;

 

     11) оформляє  документи  про  прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам ,  вносить про це  записи  до  трудових книжок;

 

     12) обчислює  стаж  роботи  та  служби в органах місцевого самоврядування ,   здійснює контроль  за  встановленням  надбавок за вислугу років та наданням відпусток  відповідної  тривалості,   складає   графіки   щорічних відпусток працівників апарату;

 

      13) у   межах   своєї   компетенції   здійснює   заходи   для забезпечення трудової дисципліни,  оформляє документи, пов'язані з проведенням  службового  розслідування  та  застосуванням  заходів дисциплінарного впливу;

 

     14) своєчасно  готує  документи  щодо     призначення пенсій працівникам;

 

     15) здійснює роботу,  пов'язану  із  заповненням,  обліком  і зберіганням  трудових  книжок  та особових справ  працівників;

 

     16) оформляє  і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи  працівника,  проводить   оформлення   листків   тимчасової непрацездатності;

 

     17)  готує документи для відрядження працівників  за  кордон;

 

     18) у межах  своєї  компетенції  бере  участь  у  розробленні структури  апарату  органу  виконавчої  влади та штатного розпису,

 

     19) контролює   розроблення   посадових   інструкцій   у   структурних підрозділах  органу  виконавчої  влади   ;

 

     20)  здійснює  організаційне  забезпечення  і  бере  участь у роботі   атестаційної   комісії   та  проведенні  щорічної  оцінки виконання  посадовими особами   покладених  на  них  завдань і обов'язків,   а   також   контролює   проведення   цієї  роботи  у підпорядкованих  установах;   

 

     21) забезпечує  підготовку,  перепідготовку   та   підвищення кваліфікації   кадрів,   а   також  разом  з  іншими  структурними підрозділами органу виконавчої влади організує регулярне  навчання працівників апарату;

 

     22) разом  з  іншими   структурними   підрозділами   здійснює контроль в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах за дотриманням  Закону  України  "Про  службу в органах місцевого самоврядування  та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та  служби в органах місцевого самоврядування ;

    

     23)  проводить  разом  з  іншими  підрозділами  роботу щодо укладення,   продовження  терміну  дії,  розірвання  контрактів  з керівниками  державних  підприємств,  установ  і  організацій,  що належать до сфери управління органу виконавчої влади, а також бере участь  у  здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов  та  показників  контрактів;  

 

      

     24)  розглядає  пропозиції,  заяви,  скарги громадян, надає роз'яснення,  веде  прийом  громадян  з  питань,  що  належать  до компетенції  кадрової  служби;   

 

     25) проводить  іншу  роботу,   пов'язану   із   застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування .

 

 

 

                 Ш.    Відділ кадрової роботи має право:

 

     1) перевіряти і контролювати дотримання  правил  внутрішнього трудового  розпорядку,  вимог  законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування , в апараті органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах;

 

     2) одержувати у  встановленому  порядку  від  посадових  осіб органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій;

 

     3) брати  участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи,   що   проводяться   в   органі   виконавчої   влади    та підпорядкованих  йому  установах,  скликати  наради  з питань,  що належать до компетенції кадрової служби;

 

     4) вносити  керівнику  органу  виконавчої  влади пропозиції з питань  удосконалення  кадрової  роботи,  підвищення  ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

 

. Покладення  на Відділ кадрової роботи обов'язків,  не передбачених цим Положенням,  і таких,  що не стосуються питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування , не допускається.

 

      ІУ. Відділ кадрової роботи  підпорядковується керуючому справами виконкому.

 

        Структура,  чисельність  працівників  та  Положення  про Відділ кадрової роботи  затверджуються відповідно до законодавства і мають забезпечувати   якісне  виконання  покладених  на  кадрову  службу завдань  і  функцій.    

 

       На  посаду начальника   кадрової  служби  призначаються  особи з відповідним рівнем     кваліфікації     згідно     з     Довідником    типових професійно-кваліфікаційних     характеристик    посад    державних службовців. 

       Відділ кадрової роботи  може мати  свою печатку.

      

       Орган  виконавчої  влади  створює  умови  для  нормальної роботи і  підвищення  кваліфікації  працівників  кадрової  служби, забезпечує   їх   приміщенням,   телефонним   зв'язком,   засобами оргтехніки,  відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а  також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та  служби в органах місцевого самоврядування. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                 Р.Горбатюк

 

 

Секретар ради                                                                 М.Гоцуляк