Розмір шрифту:

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА МОГИЛЕВА – ПОДІЛЬСЬКОГО

Зміст документу:

Розділ I. Загальні положення. Місто Могилів-Подільський  і могилівчани.
Розділ II. Права і обов’язки могилівчан.
Розділ III. Міська громада і міське самоврядування
Розділ IV. Міська влада
Розділ V. Власність міської громади
Розділ VI. Прикінцеві положення


Розділ I. Загальні положення. Місто Могилів-Подільський і могилівчани


Стаття 1. Поняття Статуту територіальної громади міста Могилева-Подільського.
1. Статут територіальної громади міста Могилева-Подільського (надалі - Статут) є місцевим нормативно-правовим актом, який встановлює в межах Конституції і законів України права, свободи і обов’язки жителів міста Могилів-Подільського, повноваження територіальної громади міста, механізми здійснення місцевого самоврядування, регулює відносини між територіальною громадою міста та міською владою, визначає організаційні, матеріальні і фінансові основи місцевого самоврядування на території міста, а також регулює інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції місцевого самоврядування.
2. Статут є актом прямої дії і має вищу юридичну силу в системі нормативно-правових актів міської влади на території міста Могилева-Подільського    .
3. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування на території міста Могилева-Подільського приймаються на основі Статуту і повинні відповідати йому.
Стаття 2. Заснування міста
1. Засновником міста Могилева-Подільського вважається знатний феодал Єремія Могила, який на правах приватної власності придбав село Іваниківці при гирлі річки Дерло і в 1595 році заклав основу майбутнього міста.
2. Назва міста Могилева-Подільського є незмінною і залишається назавжди.
Стаття 3. Територія міста
1. Територія міста є невід`ємною складовою частиною території України.
2. Територія міста, на якій здійснюється міське самоврядування, визначається межею міста. Межа міста відокремлює територію міста від інших територій. При визначенні межі міста враховується Генеральний план міста. Межа міста засвідчується Державним актом України, форма і порядок видачі якого встановлюються законом.
3. Зміна межі міста здійснюється з ініціативи міської ради в порядку, визначеному законодавством України.
Стаття 4. Адміністративно-територіальний устрій міста
1. Місто Могилів-Подільський є адміністративно-територіальною одиницею Вінницької області, центром району, містом обласного підпорядкування.
Стаття 5. Приміська зона
1. Прилегла до міської межі територія складає приміську зону, що є сферою спільних інтересів могилівчан і мешканців адміністративно-територіальних одиниць, які межують з територією міста.
2. Межа приміської зони та її режим визначаються міською радою на підставі угод з представницькими органами територіальних громад суміжних адміністративно-територіальних одиниць та власниками землі.
Стаття 6. Населення міста
1. Населення міста складається з жителів (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців), що мешкають у місті на законних підставах.
2. Жителями (мешканцями) міста визнаються:
а) особи, які постійно проживають у місті;
б) особи, які проживають у місті тимчасово, прибули з інших місцевостей у відрядження, на навчання (студенти, курсанти, аспіранти тощо), лікування, відпочинок, на військову чи альтернативну службу (військовослужбовці та члени їхніх сімей) за умови їх офіційної реєстрації у відповідних органах міста.
Стаття 7. Могилівчани
1. Могилівчанами визнаються жителі міста Могилева-Подільського, що проживають у місті, незалежно від місця народження і терміну проживання в Могилеві-Подільському.
2. Могилівчани у своїй сукупності утворюють міську громаду.
3.Могилівчани - громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними, визнаються активними членами міської громади та мають усю повноту прав на участь у здійсненні міського самоврядування.
Стаття 8. Розвиток міста
1. Розвиток території міста визначається довгостроковим Генеральним планом міста Могилева-Подільського, що враховує як історичні традиції забудови міста, збереження та відновлення історичного його центру, так і сучасні тенденції містобудування.
2. Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на концепції сталого розвитку всіх сфер соціально-економічного, політичного та культурного життя міста. Сталий розвиток міста забезпечується розробкою і виконанням Стратегічного плану комплексного розвитку міста Могилева-Подільський, що його затверджує міська рада. План стратегічного комплексного розвитку міста має поєднувати в собі інтереси міської громади з інтересами держави.
3. З метою реалізації Плану стратегічного комплексного розвитку міста розробляються і виконуються щорічні плани соціального і економічного розвитку міста та довгострокові цільові програми, що їх затверджує міська рада. 
Стаття 9. Символіка міста
1. Символікою міста, що відображає його історичні, культурні, соціально-економічні й інші особливості та традиції, є прапор і герб. Рішенням міської ради може бути заснована й інша символіка.
2. Прапор, герб затверджуються рішенням міської ради. Міська рада затверджує й відповідні Положення про прапор, герб у яких визначаються зміст, опис і порядок використання зазначеної символіки.
3. На будинку Могилів-Подільської міської ради піднімаються Прапор України та прапор міста.
Стаття 10. Міські свята
1. Виявляючи повагу до історичних традицій міста, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток могилівчан, установлюються міські свята:
а) День визволення міста від фашистських загарбників – 19 березня;
б) День міста – 24 серпня.
2. За рішенням міської ради можуть установлюватися інші загальноміські свята.
Стаття 11. Почесні звання та відзнаки міста
1. За видатні заслуги перед містом, за великий внесок у його культурний, економічний, соціальний розвиток громадянам України  може присвоюватися звання "Почесний громадянин міста Могилева-Подільського".
2. Громадяни України, колективи підприємств, установ і організацій можуть нагороджуватися Почесною грамотою міського голови та Грамотою міського голови.
3. З ініціативи могилівчан та органів міського самоврядування міська рада може заснувати й інші знаки пошани.
4. Порядок заснування почесних звань і відзнак міста, присвоєння і нагородження знаками пошани, а також статус нагороджених осіб визначаються Положенням про кожну таку відзнаку (окремо), що затверджується міською радою.
Стаття 12. Вживання мов.
1. У Могилеві-Подільському забезпечується всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. 
2. Мовою органів і посадових осіб міського самоврядування є українська мова.

Розділ II. Права і обов`язки могилівчан.

Стаття 13. Ґарантії прав і свобод людини і громадянина на території міста
1. На території міста Могилева-Подільського гарантуються у повному обсязі всі права та свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України та цим Статутом.
2. Мешканці мають рівні права і свободи, визначені Конституцією України та цим Статутом, вони є рівними у виконанні своїх обов`язків та у відповідальності за порушення актів міського самоврядування.
3. Положення цього Статуту спрямовані на деталізацію та розширення змісту прав і свобод людини і громадянина (жителів міста Могилева-Подільського), визначених Конституцією України, недопущення обмеження їх змісту та обсягу, а також на визначення механізмів їх практичної реалізації та захисту.
4. Права і свободи людини і громадянина (жителів міста Могилева-Подільського) не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Стаття 14. Єдність прав і обов`язків могилівчан
1. Права і обов`язки могилівчан взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання обов`язків.
2. Міська громада безпосередньо та через органи міського самоврядування створює умови, необхідні для вільного розвитку особистості кожного могилівчанина, для реалізації визначених Конституцією України та цим Статутом його прав.
3. Цей Статут зобов’язує кожного могилівчанина не порушувати прав і свобод інших жителів міста.
4. За порушення прав і свобод громадян настає, згідно з законодавством України, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність.
Стаття 15. Право на проживання та свободу пересування в місті
1. Могилівчанин не може бути позбавлений права проживання на території міста.
2. Кожному мешканцю міста ґарантується свобода пересування в межах території міста як безпосередньо, так і всіма видами комунального і приватного транспорту (з дотриманням Правил дорожнього руху). 
Стаття 16. Право на невтручання в особисте і сімейне життя
1. Ніхто із могилівчан не може зазнавати втручань в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
2. Особисте життя могилівчан охороняється законом. Діяльність міської влади спрямовується на охорону сім’ї, створення умов для її зміцнення, а також забезпечення пріоритету сімейного виховання. 
3. Кожен могилівчанин має право спростовувати невірогідну інформацію про себе і членів своєї сім`ї та вимагати її вилучення і притягненнч винних до суду.
4. Кожен могилівчанин має право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням невірогідної інформації про себе та членів своєї сім`ї.
Стаття 17. Право на приватну власність
1. Кожен могилівчанин має право на території міста володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.
2. Використання приватної власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності інших могилівчан, інтересам міської громади в цілому, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
3. Примусове відчуження об`єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об`єктів з наступним повним відшкодуванням їхньої вартості допускається тільки в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Стаття 18. Право на власність і на користування землею
1. Кожен могилівчанин має закріплене законом право приватної власності на землю і право оренди земельних ділянок, розташованих на території міста.
2. Могилівчани набувають права власності на земельні ділянки на підставі:
а) придбання за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
б) безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;
в) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;
г) прийняття спадщини.
3. Для підприємницької та іншої діяльності могилівчани можуть брати земельні ділянки комунальної власності в оренду – в обумовлене договором строкове платне володіння і користування землею.
4. Порядок реалізації прав могилівчан на власність і на користування землею визначається Земельним кодексом України, законами України, Положенням про порядок надання в оренду, вилучення та передачу у власність земельних ділянок, що його затверджує міська рада.
5. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані:
а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
в) своєчасно вносити плату за землю;
г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон).
6. За порушення норм земельного законодавства громадяни та юридичні особи несуть адміністративну та цивільну відповідальність.
Стаття 19. Право на працю
1. Кожен могилівчанин має право на працю.
Могилівчани мають право на працевлаштування і вибір місця роботи шляхом звернення до підприємства, установи, організації, до іншого роботодавця або при безплатному сприянні міського центру державної служби зайнятості.
Громадяни, які звернулися до міського центру державної служби зайнятості як особи, що шукають роботу, мають право на безплатну професійну орієнтацію, консультацію, підготовку, перепідготовку, одержання відповідної інформації для вибору виду діяльності, професії, місця роботи, режиму праці.
2. Кожен могилівчанин, що працює, має право на своєчасну оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору. Наймані працівники або їх уповноважені представники мають право захищати свої колективні права та соціально-економічні інтереси в порядку, встановленому для колективних трудових спорів (конфліктів), у межах примирних процедур.
Керівники підприємств, організацій і установ усіх форм власності, які не сплачують своєчасно заробітну плату, несуть адміністративну і кримінальну відповідальність. Посадові особи органів міського самоврядування можуть порушувати клопотання перед компетентними органами про притягнення таких керівників до відповідальності, а також порушувати питання про їхню невідповідність займаним посадам на умовах та в порядку, визначеному чинним законодавством.
3. Могилівчани мають право на охорону праці.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.
Міська влада у межах своєї компетенції:
а) затверджує у програмах соціально-економічного розвитку міста цільові міські програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці;
б) забезпечує належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію об’єктів комунальної власності, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об’єктах;
в) приймає рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб для  обслуговування території міста та об’єктів комунальної власності.
4. Міська влада сприяє забезпеченню ефективної зайнятості населення, запобіганню безробіття, створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва. З цією метою вона розробляє річні та довгострокові програми зайнятості населення, передбачає в міському бюджеті кошти для залучення до праці учнівської та студентської молоді, організує і фінансує громадські роботи з благоустрою міста.
Стаття 20. Право на підприємницьку діяльність
1. Кожен могилівчанин має право на підприємницьку діяльність, крім випадків, передбачених законом.
Суб`єкти підприємницької діяльності мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству України.
2. Втручання органів міського самоврядування в господарську діяльність підприємців не допускається, крім випадків передбаченої законодавством реалізації повноважень органів міського самоврядування щодо здійснення планового, системного контролю за господарською діяльністю підприємців. Проведення позапланового контролю можливе лише у випадку одержання органом міського самоврядування поданої в установленому порядку заяви, скарги про порушення норма законодавства суб`єктами господарювання.
Порядок проведення планового і позапланового контролю за господарською діяльністю суб`єктів підприємництва уповноваженими особами органів міського самоврядування визначається відповідним Положенням, що його затверджує міська рада.
3. Міська влада сприяє розвиткові підприємництва шляхом затвердження міською радою програм розвитку підприємництва та запровадження процедур регуляторної політики на міському рівні.
4. Органи міського самоврядування не можуть приймати рішення щодо запровадження будь-яких заборон або обмежень підприємницької діяльності, якщо повноваження на запровадження таких заборон або обмежень прямо не передбачені законодавством.
5. Могилівчани мають право на участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Вони мають право:
а) подавати до органів міського самоврядування пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів - нормативно-правових документів, що регулюють господарські відносини, а також адміністративні відносини між міською владою та суб`єктами господарювання;
б) у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;
в) подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов`язаних з регуляторною діяльністю;
г) брати участь в інших, визначених законом, формах здійснення державної регуляторної політики на місцевому рівні.
Стаття 21. Право на відпочинок
1. Кожен могилівчанин, що працює, має право на відпочинок, яке згідно з Конституцією та законами України забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв.
2. Міська влада створює належні умови для відпочинку мешканців та гостей міста, забезпечує благоустрій місць масового відпочинку (парку, скверів, пішохідних вулиць, водойм, пляжів, дитячих майданчиків тощо), сприяє роботі і розширенню мережі культурно-освітніх закладів, може виступати ініціатором і організатором проведення загальноміських, усеукраїнських та міжнародних свят, фестивалів, конкурсів, спортивних змагань та інших видовищ. 
Стаття 22. Право на соціальний захист
1. Могилівчани мають право на ґарантований Конституцією України соціальний захист у разі:
а) повної, часткової або тимчасової втрати працездатності;
б) втрати годувальника;
в) безробіття з незалежних від них обставин;
г) старості;
ґ) в інших випадках, передбачених законом.
2. Міська влада розробляє і здійснює цільові програми додаткового соціального захисту окремих категорій мешканців міста (інвалідів та ветеранів війни і праці, пенсіонерів, інвалідів з дитинства, самотніх громадян похилого віку, одиноких матерів, багатодітних і малозабезпечених сімей, сімей військовослужбовців, громадян, що постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції; осіб без постійного місця проживання та інших), передбачає в міському бюджеті відповідне фінансування цих програм.
Надання додаткового соціального захисту зазначеним категоріям населення проводиться відповідно до Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету фізичним і юридичним особам, що його затверджує міська рада.
3.Міська рада за кошти цільових фондів міського бюджету може надавати безповоротну матеріальну і фінансову допомогу громадянам, що потребують соціального захисту.  
Стаття 23. Право на охорону здоров`я і медичну допомогу
1. Кожен могилівчанин має право на охорону здоров`я та медичну допомогу. Охорона здоров`я мешканців міста забезпечується фінансуванням з міського бюджету державних та міських соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
2. У комунальних закладах охорони здоров`я міста медична допомога надається безоплатно, державна- в межах визначеного законом ґарантованого мінімуму.
3. Міська влада сприяє розвиткові приватної медицини та залученню на законних підставах коштів громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності для забезпечення ефективної медичної допомоги в комунальних лікувальних закладах міста.
4. Могилівчани мають право створювати на добровільних засадах громадські організації (лікарняні каси), основною метою яких є додаткове фінансування різних форм медичної допомоги.
5. У місті можуть створюватися страхові товариства комунальної форми власності, які здійснюють медичне страхування громадян.
Стаття 24. Право на безпечне для життя і здоров`я довкілля
1. Могилівчани мають право на безпечне для життя і здоров`я довкілля.
2. Міська влада забезпечує кожному право на:
а) одержання у встановленому порядку повної і вірогідної інформації про стан природних об`єктів і навколишнього природного середовища в цілому, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на поширення такої інформації;
б) участь в обговоренні проектів нормативних актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції природних об`єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до органів міського самоврядування, підприємств, установ та організацій з цих питань;
в) об`єднання мешканців міста в громадські природоохоронні формування.
3. За забруднення навколишнього природного середовища громадянами та юридичними особами, за діяльність чи бездіяльність, що порушують безпечні для життя і здоров`я людей умови довкілля, настає, відповідно до законодавства України, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність.
Стаття 25. Право на чисте повітря
1. Могилівчани мають право дихати чистим повітрям.
2. На території міста забороняється куріння в службових приміщеннях органів державної влади і органів міського самоврядування, в усіх навчальних, лікувально-профілактичних закладах, у закладах культури, фізкультури і спорту, у громадському транспорті, у місцях загального користування (у під`їздах, ліфтових кабінах, на сходових майданчиках багатоквартирних будинків тощо). У місцях проведення масових заходів (на стадіонах та в інших спортивних спорудах, палацах культури, кінотеатрах тощо) куріння можливе тільки у спеціально відведених для цього місцях. Забороняється продаж тютюнових виробів особам віком до 18 років.
3. На території міста забороняється спалювати сміття, сухе листя, підпалювати суху траву.
4. На території міста забороняється експлуатувати транспортні засоби та інші пересувні засоби і установки, що не відповідають екологічним вимогам і забруднюють повітря.
5. З метою забезпечення чистоти повітря в місті міська влада розробляє і здійснює заходи щодо:
а) зниження викидів, знешкодження шкідливих речовин і зменшення фізичного впливу під час експлуатації та ремонту транспортних та інших пересувних засобів і установок;
б) переведення транспортних та інших пересувних засобів і установок на менш токсичні види палива;
в) раціонального планування та забудови території міста з дотриманням нормативно визначеної відстані до транспортних шляхів;
г) виведення з густонаселених житлових кварталів за межі міста транспортних підприємств, вантажного транзитного автомобільного транспорту;
д) поліпшення утримання транспортних шляхів і вуличного покриття:
е) впровадження в місті автоматизованих систем регулювання дорожнього руху;
є) удосконалення технологій транспортування і зберігання палива, забезпечення постійного контролю за якістю палива на автозаправних станціях;
ж) впровадження та вдосконалення діяльності контрольно-регулювальних і діагностичних пунктів та комплексних систем перевірки нормативів екологічної безпеки транспортних та інших пересувних засобів і установок.
6. За забруднення атмосферного повітря громадянами та юридичними особами настає відповідно до чинного законодавства адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність.
Стаття 26. Право на охорону дитинства і підтримку молоді
1. Діти і молодь міста мають право на належне ставлення до себе і своїх потреб міської громади і міської влади.
Водночас вони зобов`язані дотримуватися правил проживання в місті, ставати активними членами міської громади, робити свій внесок у соціально-економічний і культурний розвиток міста.
2. Міська влада забезпечує утримання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяє розвиткові дошкільних виховних закладів усіх форм власності, спеціальних закладів для дітей з вадами розвитку, заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.
3. Батьки несуть відповідальність за протиправні дії своїх неповнолітніх дітей, порушення ними громадського спокою, відшкодовують матеріальні збитки, завдані ними громадянам, юридичним особам та міській громаді.
4. Міська влада відповідно до повноважень, визначених законом, забезпечує:
а) розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей;
б) вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей;
в) організацію безкоштовного харчування учнів 1-3 класів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей у загальноосвітніх навчальних закладах;
г) організацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом загального користування (крім таксі) учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
5. Міська влада приділяє велику увагу патріотичному вихованню дітей і молоді, організує і проводить акції та масові заходи, що пропагують любов до України та рідного міста, запроваджує вивчення в школах історії Могилева-Подільського та цього Статуту.
6. Міська влада залучає кошти міського бюджету, а також кошти з інших джерел для підтримки обдарованих дітей та молоді пільгових категорій.
7. Матеріальна і фінансова підтримка та розвиток мережі дитячо-підліткових клубів за місцем проживання, гуртків, позашкільних освітніх закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, молодіжних клубів та різних форм змістовного дозвілля дітей і молоді є провідним напрямом молодіжної політики міської влади.
8. Міська влада впроваджує механізм договорів соціального партнерства з молодіжними громадськими організаціями міста, сприяє функціонуванню і розвиткові молодіжного житлового кредитування.
Стаття 27. Право на освіту
1. У Могилеві-Подільському забезпечується безоплатне надання повної загальної середньої освіти в комунальних навчальних закладах.
2. Міська влада ґарантує могилівчанам конституційні права на освіту і реалізацію законів та інших нормативно-правових актів щодо неї.
Міська влада забезпечує належне фінансування й утримання комунальних закладів освіти, розробляє і здійснює програми розвитку різних форм освіти в місті.
3. Батьки мають право у спосіб, не заборонений законом, надавати доброчинну фінансову, матеріальну та іншу допомогу комунальним навчальним закладам, у яких вчаться їхні діти.
4. Міська влада сприяє укладенню угод між підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, з одного боку, і навчальними закладами міста - з другого, про співпрацю і надання комунальним освітнім закладам шефської допомоги.
Стаття 28. Право на духовний розвиток особистості
1. Могилівчани мають право на створення належних умов для літературної, художньої, наукової і технічної творчості, різних видів інтелектуальної діяльності.
2. Міська влада підтримує діяльність закладів культури всіх форм власності: музеїв,  будинків і палаців культури, бібліотек, художніх виставок тощо.
3. У місті створюються умови для розвитку мережі шкіл естетичного виховання дітей, дитячих музичних і художніх шкіл.
4. Міська влада підтримує організацію і проведення в місті конкурсів, музичних фестивалів, фестивалів народної творчості, творчих змагань-конкурсів, загальноміських народних свят тощо.
Стаття 29. Право на бібліотечне обслуговування
1. Могилівчани мають право на вільний доступ до інформації, знань, цінностей національної і світової культури, науки та освіти, що зберігаються у фондах міських бібліотек.
2. Основні бібліотечні послуги в міських бібліотеках комунальної власності безкоштовні.
3. Міська влада забезпечує діяльність комунальних бібліотек, сприяє розвиткові бібліотек інших форм власності, підтримує впровадження в бібліотечну справу сучасних інформаційних технологій (електронної пошти, Інтернету та ін.).
4. Користувачі бібліотек зобов`язані дотримуватися правил користування бібліотекою, замінювати втрачені (ушкоджені) документи, одержані з фондів бібліотек, рівноцінними або відшкодовувати їхню ринкову вартість.
Стаття 30. Право на заняття фізичною культурою і спортом
1. Кожен могилівчанин має право займатися фізичною культурою і спортом.
Ставлення міської громади і міської влади до фізичної культури і спорту ґрунтується на тому, що фізична культура разом з її органічною частиною - спортом, є складовою загальної культури міської громади, що спрямована на зміцнення здоров`я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини для гармонійного формування її особистості.
2. Міська влада ґарантує надання в порядку, передбаченому чинним законодавством, фізкультурно-оздоровчих послуг окремим категоріям громадян, зокрема інвалідам і дітям, у тому числі дітям-сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям-інвалідам.
3. Міська влада створює умови для занять фізичною культурою населенням за місцем проживання та в місцях масового відпочинку, усебічно сприяє розвиткові самодіяльного масового спорту, підтримуючи різноманітні фізкультурно-спортивні секції та клуби, заохочуючи і стимулюючи діяльність підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що надають фізкультурно-оздоровчі послуги населенню.
4. Міська громада прагне перетворити своє місто в один з провідних спортивних центрів України. Для цього створюється відповідна інфраструктура, необхідна для розвитку спорту вищих досягнень, проведення всеукраїнських та міжнародних змагань найвищого рівня, навчально-тренувального процесу національних збірних команд України.
5. Міська влада наданням матеріальної і фінансової підтримки, допомагаючи в розв`язанні побутових проблем, заохочує спортсменів-могилівчан, що досягли найвищих спортивних результатів у міжнародних змаганнях та сприяли підвищенню міжнародного авторитету України. За видатні спортивні досягнення і значний внесок у розвиток фізичної культури та спорту спортсмени та їхні тренери можуть нагороджуватися почесними званнями та відзнаками міста.
Стаття 31. Право на використання природних ресурсів міста
1. Могилівчани мають право на загальне і спеціальне (пов`язане з виробничою та іншою діяльністю) використання природних ресурсів, розташованих на території міста.
2. Міська влада на підставі законів України ґарантує право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб могилівчан (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України.
3. Могилівчани зобов`язані:
а) берегти, охороняти і раціонально використовувати природні об`єкти відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних об`єктів;
в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших громадян, юридичних осіб і міської громади в цілому;
г) вносити плату за спеціальне використання природних об`єктів та штрафи за екологічні правопорушення;
ґ) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на природні об`єкти.
4. За порушення законодавства в галузі охорони і раціонального використання природних ресурсів мешканці міста та юридичні особи несуть адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність.
Стаття 32. Право на користування об`єктами історичної та культурної спадщини
1. Могилівчани мають право для задоволення своїх культурних, наукових та освітніх потреб користуватися об`єктами історичної та культурної спадщини, розташованими на території міста.
2. Відновлення та збереження історичних пам`яток та інших об`єктів, що становлять культурну цінність: архітектурних пам`яток, колекцій, картинних галерей, зібрань, музейних та архівних фондів міста - обов`язок міської громади та міської влади.
3. Мешканці міста зобов`язані дбайливо ставитися до культурних цінностей свого народу, не чинити шкоди об`єктам культурної та історичної спадщини. За порушення законодавства України в галузі охорони пам`яток історії та культури настає адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність.
Стаття 33. Право на житло
1. Кожен могилівчанин має право на житло.
Міська влада створює умови, за яких кожен мешканець міста матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або користуватися ним на умовах договору найму чи оренди.
2. Стосунки між мешканцями житлових будинків і житловими організаціями, що обслуговують ці будинки, регулюються Правилами надання мешканцям міста Могилева-Подільського  якісних послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, що їх затверджує міська рада.
3. Власники квартир і квартиронаймачі зобов`язані використовувати приміщення житлових будинків за призначенням, забезпечувати збереження жилих і підсобних приміщень квартир та технічного обладнання будинків, своєчасно вносити плату за обслуговування будинків та прибудинкових територій, дотримуватися правил пожежної безпеки, при виявленні несправностей у квартирі вживати заходів щодо їх усунення власними силами або силами підприємства, що обслуговує житло.
4. У багатоквартирних будинках забороняється самочинне, без відповідного дозволу виконавчих органів міської ради, переобладнання та перепланування квартир і приміщень із знесенням та ушкодженням стінових опор.
5. За порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під`їздів, прибудинкових територій, порушення правил експлуатації житлових будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самочинне переобладнання та перепланування житлових будинків і приміщень, використання їх не за призначенням настає відповідальність, визначена Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Стаття 34. Право на забудову територій міста
1. Могилівчани мають право на забудову територій міста - здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об`єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств.
2. Громадяни та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об`єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов`язані отримати від органів міського самоврядування дозвіл на будівництво.
3. Порядок планування і забудови територій міста, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови встановлюється Місцевими правилами забудови, що їх затверджує міська рада.
4. Знесення існуючих будинків і споруд, зелених насаджень, а також відшкодування збитків власникам (користувачам) будинків і споруд, земельних ділянок здійснюється у встановленому законом порядку.
5. Осо