Розмір шрифту:

Положення про виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет

Могилів-Подільської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради (надалі − виконавчий комітет) − орган, який відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється Могилів-Подільською міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

1.2. Виконавчий комітет утворюється міською радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови.

1.4. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади, інших осіб. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря відповідної ради за посадою. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

1.5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

1.6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю).

1.7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним органам виконавчої влади.

1.8. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом виконавчого комітету, іншими законодавчими актами.

1.9. Виконавчий комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, має право набувати майнових та немайнових прав та обов’язків, право бути позивачем та відповідачем, третьою особою  із самостійним статусом та третьою особою без самостійного статусу у господарському, адміністративному, цивільному, окружному та судах загальної юрисдикції.

1.10. Робота виконавчого комітету та діловодство здійснюється українською мовою.

1.11. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює загальний відділ та відділ організаційно- кадрової роботи апарату міської ради та виконкому.

 

2. Повноваження виконавчого комітету

 

2.1. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2.2. Виконавчий комітет здійснює:

2.2.1. попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проекту міського бюджету; подання їх на затвердження міською радою; забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про результати виконання бюджету;

2.2.2. забезпечення реалізації затверджених міською радою програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень міської ради;

2.2.3. координацію діяльності управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Могилева-Подільсь­кого;

2.2.4. скасування або зміну актів управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб у разі невідповідності їх вимогам чинного законодавства, рішенням міської ради та виконавчого комітету, розпорядженням міського голови;

2.2.5. встановлення у порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міста; погодження у встановленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;

2.2.6. управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою межах;

2.2.7. встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста;

 

2.2.8. надання дозволу у порядку, визначеному радою, на укладення кредитних угод комунальними підприємствами;

2.2.9. заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста;

2.2.10. прийняття рішень щодо віднесення підприємств, організацій та установ комунальної власності міста до сфери управління певних виконавчих органів ради;

2.2.11. підготовку пропозицій міській раді щодо програми приватизації та переліку об’єктів, які не підлягають приватизації;

2.2.12. розподіл відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності міста (надання, обмін); вирішення питань щодо використання нежитлових приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

2.2.13. надання відповідно до законодавства громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного або за доступну для них плату житла;

2.2.14. затвердження актів приймання-передачі майна у комунальну власність міста Могилева-Подільського;

2.2.15. прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів для юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та фізичних осіб;

2.2.16. прийняття рішень про скасування виданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог чинного законодавства;

2.2.17. надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів житлового, виробничого та іншого призначення, реставрацію архітектурних пам’яток, створення інженерно-траспортних мереж тощо;

2.2.18. надання дозволів на організацію автостоянок відповідно до затверджених радою Правил паркування транспортних засобів у місті Могилеві-Подільському;

2.2.19. визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;

2.2.20. визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства; забезпечення виконання вимог законодавства про відходи;

2.2.21. прийняття рішень щодо врегулювання процедур видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;

2.2.22. затвердження щорічних планів з підготовки проектів регуляторних актів;

2.2.23. на підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта прийняття рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування або про необхідність його перегляду; звернення до міської ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розгляд аналогічних пропозицій міської ради;

 

2.2.24. прийняття рішення щодо оформлення відповідно до законодавства права власності на об’єкти нерухомого майна незалежно від форм власності;

2.2.25. встановлення порядку розгляду, погодження та прийняття нормативних актів з питань, що потребують залучення декількох виконавчих органів;

2.2.26. розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради.

 

3. Організація роботи виконавчого комітету

3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання скликаються  відповідно міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. Рішення  приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

4.  Повноваження членів виконавчого комітету

 

4.1. Очолює виконавчий комітет міський голова.

Міський голова:

- подає на затвердження міською радою кандидатури членів виконавчого комітету;

- скликає засідання виконавчого комітету;

- організовує на засадах колегіальності роботу виконавчого комітету і головує на його засіданнях;

- підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання;

- має право знімати з розгляду перед або під час засідання виконавчого комітету недостатньо підготовлені питання;

- представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- є розпорядником бюджетних коштів;

- укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства;

- у разі незгоди з рішенням виконавчого комітету своїм розпорядженням зупиняє дію цього рішення та вносить його на розгляд міської ради;

4.1.1. Уразі відсутності чи неможливості здійснення міським головою функцій даного Положення, їх виконання покладається на першого заступника міського голови.

4.2. Керуючий справами виконкому:

- подає на затвердження виконавчого комітету план роботи виконавчого комітету на рік;

- здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету;

- контролює хід підготовки матеріалів на розгляд виконавчого комітету;

- формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету, складений відділом організаційно-кадрової роботи відповідно до вимог Регламенту виконавчого комітету;

- контролює відповідно до вимог Регламенту виконавчого комітету стан підготовки питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету;

- візує проекти рішень виконавчого комітету та підписує додатки до них після ознайомлення з підставами для прийняття рішення матеріалами, засвідчуючи цим готовність проекту документа до розгляду виконавчим комітетом;

- при необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень та інших пропонованих для розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань;

- погоджує список запрошених осіб на засідання виконавчого комітету, подає його головуючому на засіданні перед його початком;

- у разі відсутності міського голови та його першого заступника веде засідання виконавчого комітету;

- підписує протоколи засідань виконавчого комітету;

- забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців;

- у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих рішень;

- контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету;

- виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом або міським головою.

4.2.1.У разі відсутності керуючого справами виконкому його обов’язки за розпорядженням міського голови виконує один із членів виконавчого комітету.

4.3. Члени виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до

компетенції виконавчого комітету, пропонувати для участі у розгляді питань експертів, фахівців у даній галузі, участь яких погоджується з керуючим справами виконкому.

 

5. Управління, відділи, служби та інші виконавчі органи ради

 

5.1. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати управління, відділи, служби та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.

5.2. Управління, відділи, служби та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

5.3. Керівники управлінь, відділів, служб та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою, а у випадках, передбачених законом,- за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

5.4. Положення про управління, відділи, служби та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

6.  Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

6.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

6.2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.