Розмір шрифту:

Загальний відділ


п/п
Розміщення Посада ПІБ № телефону
1 ІІІ поверх
каб. № 29
Начальник загального відділу Микитин Вікторія Іванівна 6-56-40
2 ІІІ поверх
каб. № 29
Головний спеціаліст загального відділу Короленко Людмила Іванівна 6-56-40
3 ІІ поверх
приймальня
Секретар міського голови Гоцуляк Валентина Анатоліївна 6-52-40

ПОСЛУГИ , ЩО НАДАЮТЬСЯ:

- видача завірених ксерокопій документів, що зберігаються  в архіві відділу,
- реєстрація документів,
- знаходження  документів після  розгляду міським  головою  чи заступниками ,
- здійснення  контролю за виконанням  документів, розпоряджень  міського  голови,
- завірення та видача витягів з рішень  сесій, виконкомів та розпоряджень міського голови,
- завірення довідок.

 
Робочі дні: понеділок-четвер з 8.00 до 17.15
  п’ятниця з 8.00 до 16.00
  обідня перерва з 13.00 до 14.00
 Години  прийому :  в робочі  дні згідно графіку роботи

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про загальний відділ  апарату міської ради та  виконкому

1.    ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ

1.1.Загальний відділ є структурним підрозділом апарату міської ради та виконкому  і безпосередньо підпорядковується керуючому справами виконкому.
1.2. Загальний відділ (надалі – відділ) утворюється для чіткої організації роботи по діловодству в міській раді.
1.3. Структура і штати відділу затверджуються  рішенням міської  ради  за поданням  міського голови.
1.4. До складу відділу входять: начальник відділу, головний спеціаліст , провідний спеціаліст,  секретар міського голови, водій, завгосп.
1.5. У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями  голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради та міської ради, розпорядженнями міського голови, Єдиної державної системи діловодства і державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, регламентом міської ради, регламентом виконкому міської ради  та цим Положенням.
1.6. Робота відділу планується у відповідності до плану роботи міської ради.

 

II. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ Є:
2.1. Забезпечення правильного ведення діловодства  міської ради та виконкому у відповідності з основними положеннями Єдиної державної системи діловодства, примірної Інструкції з діловодства, затвердженої Постановою КМУ від 30.11.2011р. № 1242 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої     влади ”, регламенту міської ради та виконкому.
2.2. Забезпечення методичного керівництва по організації роботи з документами  в управліннях, відділах, інших підрозділах міської ради та виконкому .
2.3. Розробка на основі аналізу і впровадження заходів, спрямованих на вдосконалення роботи по організації діловодства в міській раді.
2.4. Забезпечення обліку та контролю за проходженням вхідних, вихідних і внутрішніх документів, їх зберігання та передача в установленому порядку до міського державного архіву.


2.5. Складання узагальненої номенклатури справ апарату міської ради та виконкому  та своєчасна передача її на затвердження  міським головою.
2.6. Підготовка, при необхідності, пропозицій про зміну у регламенті роботи міської ради та виконкому  в частині, що стосується відділу.
2.7. Організація роботи по підвищенню кваліфікації працівників відділу та ознайомлення відповідальних працівників міської ради, що прийняті на роботу, з регламентом роботи міської ради та виконкому .
2.8. Організація роботи по підвищенню кваліфікації працівників, які ведуть діловодства в управліннях, відділах, інших підрозділах міської ради.
2.9.  Забезпечення керівного складу відділів та управлінь апарату міської ради та виконкому канцтоварами.
2.10. Ведення обліку, збереження та списання матеріальних цінностей у відділах та управліннях апарату міської ради та виконкому.
2.11. Проведення інвентаризації згідно розпорядження міського голови.

III. ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ ВІДДІЛ:
3.1. Здійснює прийом вхідної, вихідної кореспонденції, її попередній розгляд, реєстрацію та підготовку документів для доповіді міському голові.
3.2. Готує перелік документів, що не підлягають реєстрації.
3.3. Організовує ознайомлення з документами осіб, зазначених у резолюції міського голови у терміни, визначені регламентом.
3.4. Передає документи, розглянуті міським головою, для виконання у відділи, управління, інші підрозділи міської ради.
3.5. Здійснює облік документів, що надійшли в міську раду з поміткою «Для службового користування»,  контроль за їх проходженням та зберігання.
3.6.  Формує справи у відповідності з номенклатурою апарату міської ради  і виконкому та готує їх для передачі на зберігання в державний архів.
3.7. Забезпечує належне зберігання протоколів сесій міської ради та виконкому , розпоряджень міського голови та інших службових документів.
3.8. Готує списки телефонів відповідальних працівників міської ради, управлінь, відділів, інших підрозділів міської ради, вносить до них зміни та надсилає їх за призначенням.
3.9. Видає за клопотанням зацікавлених установ, організацій чи окремих службових осіб, з дозволу міського голови, керуючого справами виконкому, копії з архівних документів.
3.10. Надає завірені копії документів, що виготовлені у міській раді та виконкомі по розпорядженню міського голови, керуючого справами виконкому.

IV. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:
4.1. Здійснювати контроль за дотриманням регламенту міської ради  та виконкому, відділами, управліннями, службами в частині питань, що стосуються його компетенції.
4.2. Перевіряти якість підготовки і оформлення документів, що подаються на підпис міському голові.
4.3. З метою надання методичної і практичної допомоги в організації роботи з документами вивчати її стан у відділах, управліннях, інших підрозділах міської ради.
4.4. Знімати з контролю документи, за умови наявності інформації про повне і вчасне вирішення всіх передбачених завдань, без передачі їх особам, які давали доручення по виконанню.
4.5. Працівники відділу, під час виконання своїх службових обов’язків, мають право відвідувати управління, відділи, інші підрозділи міської ради, безперешкодно знайомитись у них зі станом роботи з документами.
4.6. Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з відділами апарату, управліннями, іншими підрозділами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями.
4.7. Відділ очолює  начальник , який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою з додержанням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
4.8. Призначення    працівників відділу на посади, що віднесені до категорії посадових осіб місцевого самоврядування , здійснюється шляхом конкурсного відбору, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.
4.9. Прийняття працівників відділу на посаду, що не віднесена до категорії посадових осіб , та звільнення їх з роботи здійснюється міським головою за поданням начальника відділу відповідно до законодавства про працю.

V. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ:
5.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за належну організацію роботи, за своєчасне і якісне виконання покладених на відділ завдань, за порядок і стан трудової дисципліни серед працівників відділу.
5.2. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності їх праці. Сприяє підвищенню їх ділової кваліфікації.
5.3. Забезпечує ділові контакти відділу з відділами апарату, управліннями, іншими підрозділами міської ради.
5.4. Попередньо ознайомлюється з документами, відібраними для подання на розгляд міському голові.
5.5. Відповідає за організацію перевірки якості оформлення документів, що подаються на підпис міському голові.
5.6. Організовує за дорученням міського голови чи керуючого справами виконкому підготовку,  спільно з іншими підрозділами міської ради, розпоряджень, довідок, інших документів з питань, що входять до компетенції відділу.
5.7. Організовує перевірки виконання регламенту роботи міської ради у відділах апарату міської ради в частині, що стосується відділу та доповідає  про їх результати і вносить пропозиції щодо поліпшення в них роботи з документами керуючому справами виконкому.
5.8. Начальник відділу несе відповідальність за організацію обліку, зберігання і контролю за законністю використання  печатки та штампів загального відділу.