Розмір шрифту:

МЦСССДМ - загальні відомості

Розпорядок роботи:

понеділок – четвер: 8.00 – 17.15;

п’ятниця: 8.00 – 16.00;

обідня перерва: 13.00 – 14.00;

 

 

При міському центрі діє:

- Служба соціальної підтримки сімей;

- Консультативний пункт у жіночій консультації;

Директор Могилів-Подільського міського центру соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді - Сувалова Леся Анатоліївна каб. №2 тел.6-61-48

Фахівці із соціальної роботи:

Мельник Ірина Яківна – тел.: 6-52-97,

Пержар Тетяна Валеріївна – тел.: 6-52-97.

 

Директор Могилів-Подільського

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - Леся Сувалова

 

Колектив Могилів-Подільського

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 53 сесії

міської ради 6 скликання

від 27.10.2015р. №1240

 

_________________ П.Бровко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Могилів-Подільський міський центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

1. Могилів-Подільський міський центр соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді (далі –Міський центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Міський центр утворюється, реорганізується та ліквідується міською радою і належить до сфери її управління.

2-1. Положення про міський центр, штатний розпис міського центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується міською радою.

3. Міський центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності Міського центру є:

законність;

соціальна справедливість;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових

норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних

послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних

коштів.

5. Основними завданнями Міського центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

6. Міський центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

5) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

6) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідному місцевому органу виконавчої влади.

7. Міський центр має право:

вносити на розгляд міської ради пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідного місцевого бюджету з питань, що належать до їх компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм

власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у

складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від

підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до

його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та

молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності

посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань

проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

8.Міський центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку міським головою. В разі відсутності директора центру обов’язки покладаються за розпорядженням міського голови.

9. Директор міського центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю міського центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на міський центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

складає в установленому порядку штатний розпис міського центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

затверджує положення про структурні підрозділи міського центру та посадові інструкції його працівників;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого

характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє міський центр у відносинах з органами державної влади,

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та

організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до

компетенції Міського центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Міського

центру;

утворює в Міському центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню

кваліфікації працівників Міського центру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Міського центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної

відповідальності працівників Міського центру.

10. Діяльність Міського центру фінансується за рахунок коштів місцевого

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Міський центр надає послуги на безоплатній основі.

11. Умови оплати праці, структура і штатна чисельність Міського

центру затверджуються міською радою.

12. Міський центр є юридичною особою, має самостійний баланс,

відповідні рахунки в територіальних органах казначейства, печатку та

бланк із своїм найменуванням.

13. Міський центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 

 

 

 

Директор МЦСССДМ Л.Сувалова