Розмір шрифту:

Оргвідділ - положення

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ

АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

 

ІІІ поверх

Кабінет № 26

Начальник відділу        Німченко Ірина Анатоліївна тел. 6-63-22

Провідний спеціаліст Горбатюк Леся Станіславівна тел. 6-63-22

 

СЕКТОР З КАДРОВИХ ПИТАНЬ ВІДДІЛУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ  АПАРАТУ

МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

ІІ поверх

Кабінет № 12

Завідувач сектором з кадрових питань Шинкарук Тетяна Борисівна тел. 6-60-56

 

 

П О Л О Ж Е  Н Н Я

про  відділ організаційно-кадрової  роботи

апарату  Могилів-Подільської  міської  ради  та  виконкому

 

І . Загальні  засади

1. Відділ організаційно-кадрової  роботи (далі  відділ)  є структурним  підрозділом  апарату  міської ради  та виконкому .

2. Відділ  утворюється  для  організаційного  забезпечення діяльності міської  ради  та  виконкому, підпорядкований і підзвітний Засновнику , міському голові та виконавчому комітету ,  безпосередньо  керуючому  справами  виконкому та з питань діяльності ради – секретарю міської ради.

3. Відділ у  своїй  діяльності  керується Конституцією  України, Законом України „Про  місцеве  самоврядування  в Україні”  та  іншими  законами  держави, нормативно-правовими  актами  Президента України  та  Кабінету  Міністрів  України,  розпорядженнями голови  Вінницької  обласної  державної  адміністрації, міського  голови, рішеннями   Вінницької  обласної  і  міської  рад, виконавчого  комітету  міської  ради, положенням  про  апарат  міської  ради  і  виконкому  та  цим  положенням.

4. Порядок  діяльності  відділу  регулюється  регламентами  міської  ради  та виконкому  і   здійснюється  на  основі  квартальних  планів  роботи , затверджених  керуючим  справами  виконкому та секретарем міської ради.

5. Положення  про  відділ  затверджується  сесією  міської  ради.

6.Відділ  очолює  начальник  , який  призначається  на  посаду та  звільняється  з  посади  міським  головою.

 

ІІ. Основні  функції  відділу

1.Забезпечує  організаційну   підготовку  основних  питань порядку  денного сесій міської  ради, засідань  виконавчого  комітету, проектів  рішень та  інших інформаційних документів.

2. На  основі  пропозицій міського голови,  заступників міського  голови, керуючого справами виконкому, секретаря міської ради, керівників виконавчих  органів  міської  ради  розробляє  проекти перспективних і  квартальних  планів  роботи  міської  ради  та  виконкому .

3. Забезпечує  підготовку  проектів розпоряджень  міського  голови, інших  службових  документів  з питань, віднесених  до  компетенції  відділу.

4.  Готує  та  вносить   на  розгляд  міського  голови , секретаря  міської

ради ,  керуючого  справами  виконкому  пропозиції  щодо організаційних  заходів  по  підготовці  і  проведенню на  території  міста  референдумів, виборів  народних депутатів України, депутатів  місцевих  рад, міського  голови.

5. Забезпечує    організацію  роботи по  представництву  міської  ради  в  асоціаціях, інших  добровільних  об’єднаннях органів  місцевого  самоврядування.

6. Сприяє  депутатам  міської  ради у  здійсненні  їх  повноважень.

7. Надає  методичну  і  практичну    допомогу в   підготовці і  проведенні засідань  постійних  комісій

8. Сприяє  проведенню  в  місті  депутатського   дня , надає  допомогу  в  проведенні  звітів  депутатів  перед  виборцями,  забезпечує гласність  депутатської  діяльності .

9. Сприяє  забезпеченню  зв’язку   між  виборцями   і  депутатами .

10. Організує  навчання  депутатів,   сприяє  розповсюдженню  кращого  досвіду депутатської  діяльності .

11. До складу відділу входить сектор з кадрових питань.

11.1. Сектор з кадрових питань керується Положенням про сектор з кадрових питань.

ІІІ.  Начальник відділу

1.  Організовує  роботу   відділу , несе  персональну   відповідальність   за  виконання  покладених  на  відділ  завдань .

2. Планує  діяльність  відділу  і  забезпечує виконання  плану  його роботи .

3. Розподіляє  обов’язки   між  працівниками   відділу  ,  аналізує   результати   їх  роботи   і  вживає  заходи   щодо   підвищення  ефективності  діяльності   відділу.  Забезпечує  підвищення   ділової кваліфікації  працівників  відділу .

4. Забезпечує   своєчасну  та  якісну підготовку   матеріалів   на  розгляд  сесії, виконкому   міської  ради , керівництва   з  питань ,   віднесених    до  компетенції  відділу .

5. За  дорученням  міського  голови  або  керуючого  справами  виконкому  формує  робочі групи  із  спеціалістів   відділів , управлінь  міської  ради   для  вивчення  і підготовки   питань, які  підлягають  розгляду  на  засіданнях  виконкому , а  також   для   опрацювання   проектів  розпоряджень  міського  голови,  виконання  його  доручень.

6.  Забезпечує   розробку   та  здійснення  організаційно-технічних  заходів  по  підготовці  та  проведенню виборів, референдумів.

7. Надає  практичну  і  методичну  допомогу   виборчим  комісіям  у  здійсненні  ними  своїх  повноважень.

8. Взаємодіє  з  відповідними  відділами  обласної  ради  та  облдержадміністрації, управліннями  та  відділами  міської ради.

9. Виконує оперативні  доручення  міського  голови ,  його  заступників, керуючого справами  виконкому, секретаря міської ради   з  питань, що стосуються  організаційної  роботи   міської  ради , її виконавчого комітету , інші  обов’язки ,  покладені  на  нього  міським  головою,  керуючим  справами  виконкому або секретарем міської ради  .

10. У  разі  відсутності   начальника відділу   його  обов’язки  виконує  один  із  провідних спеціалістів .

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сектор з кадрових питань відділу

організаційно-кадрової роботи  апарату

міської ради та виконкому

 

І.Загальні положення

 

 

1. Сектор з кадрових питань(Далі кадрова служба) є структурним підрозділом відділу організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та виконкому.

2.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями  Президента України , декретами, постановами  і розпорядженнями  Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними документами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування  сектор з кадрових питань керується також відповідними  рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та пенсійного фонду.

3.Положення про сектор з кадрових питань затверджується сесією міської ради.

4.Сектор очолює завідувач сектором, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою

 

П.Основними завданнями сектору є :

Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування з питань кадрової роботи ;

Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту ;

Задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання ;

Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

 

Сектор з кадрових питань :

1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування  в апараті органу виконавчої влади, на підприємствах,  в установах і організаціях,  що належать до  сфери  управління   органу   виконавчої   влади  (далі  -  підпорядковані установі), і  разом  з  відповідними   структурними   підрозділами узагальнює  практику  роботи  з кадрами,  вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення;

2) разом з   іншими структурними  підрозділами органу виконавчої влади та підпорядкованими установами розробляє річні плани  роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах,  формує  замовлення  на   підготовку,   перепідготовку   і підвищення   кваліфікації   державних   службовців  та  керівників підпорядкованих установ;

3)   здійснює  організаційне  забезпечення   по  роботі  з  кадрами, а також методичне та інформаційне  забезпечення  роботи  кадрових служб підпорядкованих установ;

4) веде  встановлену  звітно-облікову   документацію,   готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування ,  а  також  керівників  підпорядкованих установ;

5)   проводить   роботу  з  резервом  кадрів  апарату  органу виконавчої   влади,   а   також  здійснює  організаційно-методичне керівництво  формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику  формування  кадрового  резерву в структурних підрозділах органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, вносить керівнику  органу  пропозиції  щодо її вдосконалення;

6)   вносить  рекомендації  міському голові про зарахування до  кадрового  резерву  посадових осіб  при  плануванні  періодичного  переміщення  по  службі  (ротації);

7)  вивчає  разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові  якості  осіб,  які претендують на зайняття посад в апараті органу   виконавчої   влади,   попереджує   їх   про   встановлені законодавством  обмеження,  пов'язані  з  прийняттям  на  службу в органах місцевого самоврядування   та проходженням служби в органах місцевого самоврядування   , ознайомлює із Загальними правилами   поведінки  державного  службовця,  контролює  добір  і розстановку   кадрів   в   апараті   органу  виконавчої  влади  та підпорядкованих  установах;

8) приймає  від  претендентів  на посади посадових осіб відповідні документи та подає їх на  розгляд  конкурсної  комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) розглядає та  вносить  керівнику  органу  пропозиції  щодо проведення  стажування  кадрів  на  посадах  посадових осіб, готує разом з відповідними підрозділами документи для  організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

10) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад   працівників   органів   виконавчої   влади  та  керівників підпорядкованих установ;

10-1)   планує   з   урахуванням  індивідуальних  здібностей, професійної   підготовки  та  результативності  роботи  посадової особи ,  періодичне переміщення його по службі у  цьому  органі  виконавчої влади,  а також переведення до іншого державного органу чи  в  іншу  місцевість  за  його  згодою;

11) оформляє  документи  про  прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам ,  вносить про це  записи  до  трудових книжок;

12) обчислює  стаж  роботи  та  служби в органах місцевого самоврядування ,   здійснює контроль  за  встановленням  надбавок за вислугу років та наданням відпусток  відповідної  тривалості,   складає   графіки   щорічних відпусток працівників апарату;

13) розглядає матеріали та готує документи для заохочення  та нагородження працівників, веде відповідний облік;

14) у   межах   своєї   компетенції   здійснює   заходи   для забезпечення трудової дисципліни,  оформляє документи, пов'язані з проведенням  службового  розслідування  та  застосуванням  заходів дисциплінарного впливу;

15) своєчасно  готує  документи  щодо   продовження   терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування  та призначення пенсій працівникам;

16) здійснює роботу,  пов'язану  із  заповненням,  обліком  і зберіганням  трудових  книжок  та особових справ  працівників;

17) оформляє  і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи  працівника,  проводить   оформлення   листків   тимчасової непрацездатності;

18)  готує документи для відрядження працівників  за  кордон;

19) у межах  своєї  компетенції  бере  участь  у  розробленні структури  апарату  органу  виконавчої  влади та штатного розпису, контролює   розроблення   посадових   інструкцій   у   структурних підрозділах  органу  виконавчої  влади   ;

20)  здійснює  організаційне  забезпечення  і  бере  участь у роботі   атестаційної   комісії   та  проведенні  щорічної  оцінки виконання  посадовими особами   покладених  на  них  завдань і обов'язків,   а   також   контролює   проведення   цієї  роботи  у підпорядкованих  установах;

21) забезпечує  підготовку,  перепідготовку   та   підвищення кваліфікації   кадрів,   а   також  разом  з  іншими  структурними підрозділами органу виконавчої влади організує регулярне  навчання працівників апарату;

22) разом  з  іншими   структурними   підрозділами   здійснює контроль в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах за дотриманням  Закону  України  "Про  службу в органах місцевого самоврядування  та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та  служби в органах місцевого самоврядування ;

23)  здійснює  облік  військовозобов'язаних  і призовників та бронювання   військовозобов'язаних  в  апараті  органу  виконавчої влади,   забезпечує   контроль   за   станом   військового  обліку військовозобов'язаних  і  призовників в підпорядкованих установах,  якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

23-1)  проводить  разом  з  іншими  підрозділами  роботу щодо укладення,   продовження  терміну  дії,  розірвання  контрактів  з керівниками  державних  підприємств,  установ  і  організацій,  що належать до сфери управління органу виконавчої влади, а також бере участь  у  здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов  та  показників  контрактів;

23-2)  забезпечує  планування  службової  кар'єри та аналізує ефективність  роботи  персоналу;

23-3) здійснює   організаційні   заходи   щодо    своєчасного щорічного  подання  державними  службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне  їм  майно,  в  тому числі  і за кордоном, щодо себе і членів своєї  сім’ї;

23-4)  розглядає  пропозиції,  заяви,  скарги громадян, надає роз'яснення,  веде  прийом  громадян  з  питань,  що  належать  до компетенції  кадрової  служби;

24) проводить  іншу  роботу,   пов'язану   із   застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування .

 

 

Ш. Сектор з кадрових питань має право:

1) перевіряти і контролювати дотримання  правил  внутрішнього трудового  розпорядку,  вимог  законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування , в апараті органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах;

2) одержувати у  встановленому  порядку  від  посадових  осіб органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій;

3) брати  участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи,   що   проводяться   в   органі   виконавчої   влади    та підпорядкованих  йому  установах,  скликати  наради  з питань,  що належать до компетенції кадрової служби;

4) вносити  керівнику  органу  виконавчої  влади пропозиції з питань  удосконалення  кадрової  роботи,  підвищення  ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

. Покладення  на сектор з кадрових питань  обов'язків,  не передбачених цим Положенням,  і таких,  що не стосуються питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування , не допускається.

 

ІУ.Сектор з кадрових питань підпорядковується керуючому справами виконкому.

Структура,  чисельність  працівників  та  Положення  про сектор з кадрових питань  затверджуються відповідно до законодавства і мають забезпечувати   якісне  виконання  покладених  на  кадрову  службу завдань  і  функцій.

На  посади завідувача сектором  та спеціалістів  кадрової  служби  призначаються  особи з відповідним рівнем     кваліфікації     згідно     з     Довідником    типових професійно-кваліфікаційних     характеристик    посад    державних службовців.

Сектор з кадрових питань може мати  свою печатку.

Орган  виконавчої  влади  створює  умови  для  нормальної роботи і  підвищення  кваліфікації  працівників  кадрової  служби, забезпечує   їх   приміщенням,   телефонним   зв'язком,   засобами оргтехніки,  відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а  також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та  служби в органах місцевого самоврядування.

 

 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Положення  про сектор

з кадрових питань відділу організаційно-

кадрової роботи апарату міської ради та виконкому .

 

 

Керуючись ст..ст.26,54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.” Постанови кабінету Міністрів України № 912 від 2 серпня 1996 року „Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади”, зі змінами та  рішення  45 сесії 5 скликання № 791 від 27.04.2009 року „Про впорядкування структури та оплати праці апарату міської ради та її виконавчих органів” , -

 

Міська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Положення про сектор з кадрових питань відділу організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та виконкому (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на В.О.керуючого справами виконкому, заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів  Регелюка В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                 М.О.Саволюк

 

 

ПОГОДЖЕНО :

В.О.Керуючого справами виконкому

В.І.Регелюк

Завідувач  юридичним сектором

Є.А.Герасевич