Розмір шрифту:

Регламент виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради

Затверджено:

рішенням виконавчого

комітету міської ради

від 26.11.2015р. № 354

 

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Могилів-Подільської  міської ради

 

Регламент виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради розроблено на основі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради, віднесені до його компетенції.

 

Розділ 1.

Загальні положення.

 

1. Виконавчий комітет відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є виконавчим органом міської ради і забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

Виконком міської ради в межах визначених законодавством повноважень захищає права і законні інтереси громадян та держави, забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток території міста та реалізацію державної політики у визначених законодавством сферах управління.

У своїй діяльності він керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими нормативними актами законодавства.

Виконавчий комітет міської ради діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність.

2. Виконавчий комітет утворюється міською радою на строк її повноважень у складі:

- міського голови,

- заступників міського голови,

- секретаря міської ради,

- керуючого справами виконкому,

- членів виконавчого комітету.

Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій - перший заступник міського голови чи  заступник з питань діяльності виконавчих органів ради.

  1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад затверджується міською радою за пропозицією міського голови.
  2. До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар міської ради.
  3. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря міської ради.

 

Розділ 2.

Розподіл обов’язків між заступниками міського голови, керуючим

справами. Положення про виконавчі органи міської ради.

 

1. Заступники міського голови, керуючий справами (далі – посадові особи) працюють у виконавчому комітеті міської ради на постійній основі і діють відповідно до розподілу посадових обов’язків, затверджених розпорядженням міського голови.

2. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків.

3. В посадових обов’язках визначаються:

- повноваження, закріплені за посадовою особою;

- відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою;

-перелік комісій, які очолює посадова особа;

-перелік підприємств комунальної власності міста, з якими посадова особа забезпечує взаємодію.

4. Міськарада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради. Відділи виконавчого комітету міської ради утворюються міською радою у межах затвердженої нею структури.

5. Виконавчі органи міської ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядковуються її виконавчому комітету, міському голові.

6. Повноваження виконавчих органів обумовлюються Положенням про них і затверджуються рішенням ради.

7. Положення про виконавчий орган міської ради складається з:

-загальних положень;

-основних завдань відділу;

-прав відділу;

-структури відділу (сектори);

-повноважень начальника відділу.

 

Розділ 3.

Планування роботи виконавчого комітету міської ради.

 

1. Діяльність виконавчого комітету міської ради здійснюється відповідно до планів соціально-економічного розвитку міста, плану роботи міської ради та виконавчого комітету міської ради, який складається щорічно.

2. Формування проекту щорічного плану роботи виконавчого комітету міської ради здійснюється за пропозиціями виконавчих органів міської ради  погоджених міським головою.

3. Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради подають керуючому справами виконкому пропозиції щодо включення в план роботи виконкому міської ради питань, конкретних заходів з певного напрямку діяльності.

4. Керуючий справами узагальнює надані структурними підрозділами  пропозиції та готує проект рішення про план роботи виконавчого комітету на рік, який затверджується на засіданні виконавчого комітету міської ради.

5. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює керуючий справами виконкому.

 

 

Розділ 4.

Акти виконавчого комітету міської ради, міського голови,

порядок їх підготовки.

Облік та оприлюднення проектів рішень.

Прийняття рішень виконавчого комітету міської ради.

 

1. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

2. Проекти рішень виконавчого комітету готуються виконавчими органами міської ради, подаються на реєстрацію до відділу організаційно-кадрової роботи, який веде книгу обліку проектів, та оприлюднюються розробниками проектів рішень.

Проекти рішень нормативно – правового характеру, підлягають обов’язковому оприлюдненню на веб-сайті міської ради.

До проекту рішення виконкому додається клопотання та матеріали на підставі якого було розроблено відповідний проект.

3. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки проектів рішень покладається на посадових осіб, які готували і погоджували проекти рішень, контроль за своєчасністю підготовки документів здійснюють заступники міського голови і керуючий справами виконкому. Проекти рішення виконавчого комітету з візами керівників виконавчих органів ради, виконавців, а також додатки до них (довідки, відповідні записки, заходи, тощо) не пізніше, ніж за п’ять днів до засідання виконкому передаються виконавцями до відділу організаційно-кадрової роботи.

4. На підставі поданих матеріалів керуючий справами виконкому формує  порядок денний засідання виконавчого комітету, який затверджує міський голова.

5. Якщо з будь-якого питання, що виноситься на засідання виконавчого комітету, матеріали до відділу організаційно – кадрової роботи до встановленого терміну не надані, то це питання до порядку денного може бути включене лише за вказівкою міського голови на засіданні виконавчого комітету.

6. Члени виконавчого комітету не пізніше, ніж за один день до засідання повинні бути ознайомлені з порядком денним, проектами рішень та матеріалами, що виносяться на розгляд.

7. Склад учасників для розгляду питання на засіданні виконкому визначається керівником виконавчого органу міської ради, що готував питання та узгоджується з керуючим справами виконкому.

Списки запрошених із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади, підписані керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, передаються до  відділу організаційно-кадрової роботи  одночасно з іншими матеріалами.

На кожному засіданні виконавчого комітету мають бути присутні представники управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів міської ради, питання яких розглядаються на даному засіданні виконкому.

8.  На запрошення міського голови, на засіданнях можуть бути  присутні голови депутатських комісій, жителі м. Могилева-Подільського, громадяни,  представники підприємств, організацій (в якості запрошених). Кількість осіб,  що перебувають у залі засідань у якості гостей, експертів, запрошених, представників  засобів масової інформації обмежуються кількістю вільних місць в залі.

9. Засідання виконавчого комітету оформляється протоколом, який підписується міським головою або особою, що виконувала на засіданні його обов’язки (згідно розподілу обов’язків)  та керуючим справами виконкому.

10. Повідомляють про час засідання виконавчого комітету:

членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради —  відділ організаційно-кадрової роботи міської ради;

запрошених осіб — керівники виконавчих органів, які готували питання на розгляд.

11. Реєстрацію учасників, забезпечення порядку проведення засідання здійснює відділ організаційно-кадрової роботи міської ради.

12. Порядок денний і порядок розгляду питань, включених до порядку денного, затверджується на початку засідання.

13.  Доповідають на засіданні виконавчого комітету заступники міського голови, керівники управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів міської ради.

14. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.

15. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету міської ради він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд сесії міської ради.

16. Прийняті на засіданні виконавчого комітету міської ради рішення, після доопрацювання, передаються відділом організаційно-кадрової роботи на підпис міському голові.

17. Підписані міським головою та зареєстровані рішення оприлюднюються на офіційному сайті міської ради.

18. Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

19. Рішення виконкому з мотивів  невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

Розділ 5.

Порядок підготовки і проведення засідань

виконавчого комітету міської ради.

 

1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є засідання. Засідання скликається міським головою згідно з планом роботи, проводиться у останній четвер місяця і є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу його членів. В разі необхідності, за дорученням голови проводиться позачергове засідання виконавчого комітету.

2. Матеріали, що подаються на розгляд виконавчого комітету міської ради, повинні відповідати вимогам, зазначеним в розділі 4 цього регламенту, бути подані своєчасно відділу організаційно-кадрової роботи:

-проект рішення із погодженнями розробників, юриста, керівників та заступників;

-електронний варіант проекту рішення;

- клопотання та матеріали до проекту рішення;

3. Порядок денний засідання виконавчого комітету готує відділ організаційно-кадрової роботи з числа попередньо поданих проектів рішень виконавчого комітету, який погоджує керуючий справами виконкому і подає його на затвердження міськиму голові.

4. Явку членів виконкому та запрошених на засідання забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи. Список присутніх відображається у протоколі засідання.

5. Засідання виконавчого комітету міської ради відкриває і веде міський голова, а в разі його відсутності – перший заступник міського голови. Головуючий на засіданні підписує прийняті рішення виконавчого комітету.

6. На засіданнях виконавчого комітету міської ради мають бути присутні керівники виконавчих органів міської ради, засоби масової інформації та громадськість.

7. Порядок обговорення питання для прийняття рішення складається з:

-доповіді;

-співдоповіді;

-інформації;

-запитань і відповідей на них;

-обговорення;

-прийняття рішення шляхом голосування.

Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити час тривалості виступів в ході засідання. Перерва оголошується після кожних двох годин роботи виконавчого комітету міської ради на 15 хвилин.

8. Учасники засідання та запрошені особи виступають в ході обговорення питань, вносять пропозиції до проекту рішення.

Обговорення питань припиняється головуючим.

9. Хід обговорення питання на засіданні виконавчого комітету міської ради фіксується протоколом. У протоколі зазначаються всі внесені на голосування проекти рішень та доповнення до них, а також повні результати голосування і прийняття рішень.

Протокол складається в стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань.

Проект рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку вважається відхиленим.

В десятиденний термін після засідання виконавчого комітету міської ради керуючий справами виконкому складає протокол, який підписуює головуючий.

10. При проведенні позачергового засідання виконавчого комітету міської ради підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу, прийнятих рішень здійснюється з дотриманням встановлених правил.

 

Розділ 6.

Доведення актів до виконавців.

 

1. Рішення виконавчого комітету, доводяться до виконавців, зазначених у рішенні, шляхом їх розсилки загальним відділом апарату міської ради та виконкому.

2. Коло осіб, яким необхідно вручити рішення (витяг з рішення), встановлює розробник проекту рішення.

 

Розділ 7.

Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг.

 

1. Виконавчий комітет міської ради у роботі з розгляду звернень громадян керується Законом України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами державної влади, що регулюють роботу із зверненнями громадян.

2. Особистий прийом громадян здійснюють міський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами, керівники виконавчих органів міської ради згідно з затвердженими графіками, які доводяться до відома населення.

Години, дні і місце прийому громадян встановлюються рішенням виконкому міської ради.

3. Облік, контроль та щоквартальний аналіз виконання заяв і скарг громадян, депутатських звернень, що надходять до виконкому міської ради, здійснює загальний відділ апарату міської ради та виконкому.

Відповідальність за своєчасний і належний розгляд заяв і скарг громадян несуть безпосередньо виконавці.

 

 

Розділ 8.

Діяльність апарату виконавчого комітету міської ради та її структурних підрозділів.

 

1.  Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.

2. Працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету, її структурні підрозділи (далі – працівники) керуються правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

3. Початок роботи у виконавчому комітеті міської ради – о 8.00, закінчення роботи – о 17.15, у п’ятницю о 16.00. Обідня перерва з 13.00 до 14.00 години.

4. У вихідні  та святкові дні з 10.00 до 15.00 години за потреби організовується чергування відповідальних працівників згідно розпорядження міського голови.

Працівнику, який здійснював чергування надається день відпочинку.

5. Вихід працівників за межі адміністративного приміщення здійснюється з відома і дозволу керівників, яким вони підпорядковані.

6. Щорічно до 25 грудня керівники структурних підрозділів подають завідувачу сектору з кадрових питань відділу організаційно-кадрової роботи пропозиції щодо відпусток працівників на наступний рік.

7. Конкретна дата початку і закінчення відпустки у межах, установлених графіком, погоджується між працівником і міським головою поданням заяви щодо надання відпустки.

8. Службові відрядження працівників здійснюються згідно розпорядження міського голови.

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                              Р. Горбатюк