Розмір шрифту:

Управління містобудування та архітектури структура та положення

Управління містобудування та архітектури структура

  

Посада

ПІБ

Контакти

№ Каб, поверх

Начальник управління

Дунський Юрій Сергійович

(04337) 6-26-87,

e-mail: architec.mpmr@gmail.com

Каб № 3,

І поверх

Завідуючий сектору з питань охорони культурної спадщини

Кривенко Олександр Олександрович

Головний спеціаліст

Євдокімов Ігор Олександрович

 

 

 

Графік роботи управління

Дні тижня

Графік роботи

Обідня перерва

понеділок – четвер

08:00 – 17:15

13:00 – 14:00

п’ятниця

08:00 – 16:00

13:00 – 14:00

субота і неділя

вихідні дні

 

 

Затверджено

рішенням 12 сесії Могилів-Подільської міської ради 7 скликання від 20.01.2017 року №371

 

Міський голова _________________ П. Бровко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління містобудування та архітектури

Могилів-Подільської міської ради

у новій редакції

 

1. Загальні положення

1.1. Управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом міської ради. Управління утворюється міською радою, є їй підконтрольне, підзвітне і підпорядковується виконкому міської ради та міському голові.

Управління є спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду України, рішеннями обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

 

2. Основні завдання

2.1. Основні завдання управління є:

- реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури;

- аналіз стану містобудування, організація розроблення, експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста, іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду;

- забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації;

- участь у підготовці пропозицій про організацію території і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

- інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності;

- проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів;

- прогнозування розвитку, планування і забудови м. Могилева-Подільського;

- розміщення, проектування, будівництва й реконструкції об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення;

- здійснення аналізу стану охорони культурної спадщини на території міста;

- розробка, забезпечення, затвердження у встановленому порядку міських програм охорони пам’яток і історичного середовища;

- забезпечення наукового вивчення, охорони, збереження, використання, реставрації і ревалоризації, музеєфікації і пристосування об’єктів культурної спадщини, що розташовані на території міста;

- контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони, реставрації та використання об’єктів культурної спадщини, будівельних та інших норм і правил, здійснення нагляду за використанням, ремонтом та реставрацією об’єктів культурної спадщини;

- створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури;

- регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами;

- підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру;

- розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції управління;

- здійснення інших повноважень, покладених на управління відповідно до чинного законодавства.

 

3. Функції управління

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань реалізує наступні функції:

- підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подання їх на розгляд сесії міської ради;

- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території міста;

- аналіз стану містобудівної діяльності, підготовка і подання на затвердження міської ради відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану міста Могилева-Подільського, іншої містобудівної документації;

- організація проведення експертизи містобудівної документації загальноміського значення;

- організація та ведення моніторингу забудови та іншого використання територій міста;

- сприяння здійсненню інвестиційної діяльності в галузі будівництва, розроблення пропозицій, щодо забудови інвесторами окремих ділянок міста;

- розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території міста;

- координація виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що здійснюються на території міста;

- сприяння впровадженню в проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень;

- забезпечення виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території міста Могилева-Подільського;

-  подання пропозицій органу охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- забезпечення юридичним і фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичному ареалі міста Могилева-Подільського;

- забезпечення дотримання режиму збереження і використання пам'яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;

- забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- забезпечення виготовлення, складання і передачу центральному органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини;

- розроблення відповідних програм та проектів з охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини;

- надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичному ареалі населеного місця, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;

- створення архіву облікової, науково – дослідницької, проектної та охоронної документації по пам'ятках культурної спадщини;

- організація охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення, їх територій у разі виникнення загрози їхнього руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

- підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини в місті, відповідного використання нерухомих пам'яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади; робіт по благоустрою та відтворення територій пам’яток і земель історико - культурного призначення; спеціальних робіт щодо вивчення пам’яток, розробки науково-дослідницьких та проектних робіт на нерухомих пам’ятках та землях історико-культурного призначення;

- надання висновку щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

- укладання охоронних договорів на пам'ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до Закону;

- видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого  значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях  та  в  зонах  охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених  або  погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них;

- забезпечення в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій;

- популяризація справи охорони культурної спадщини у місті, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності з цього питання;

- виконує функції замовника на проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування;

- підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку міста і проектів місцевого бюджету та подає їх на розгляд міської ради;

- погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України ;

- сприяння здійсненню координаційно-методичного керівництва реалізації програм охорони, реставрації, використання та пристосування нерухомих пам'яток історії та культури на території, яка належить територіальній громаді м. Могилева-Подільського;

- інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу  загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що знаходяться на території міста; - організація досліджень об'єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт;

- інформування через засоби масової інформації населення про містобудівні програми розвитку міста, розміщення важливих об'єктів;

- видача суб’єктам містобудівної діяльності викопіювання з наявної містобудівної, картографічної документації;

- надання пропозицій на розгляд міської ради та її виконавчого комітету щодо надання дозволів на проектування об’єктів містобудування незалежно від форм власності та призначення;

- надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

- надання будівельних паспортів забудови земельних ділянок;

- надання паспортів прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

- надання висновків щодо відведення земельних ділянок, погодження зміни цільового призначення земельних ділянок в межах повноважень;

- організація розроблення програм та проектів просторового розвитку та благоустрою території міста;

- надання переліку обмежень (обтяжень) щодо використання земельних ділянок;

- організація проведення засідань, координаційних рад, комісій та інших заходів з питань, які належать до компетенції управління;

- підготовка проектів рішень виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

- оформлення та видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішень виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради;

- погодження дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами;

- підготовка проектів рішень виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради стосовно присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна;

- підготовка проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань віднесених до компетенції управління;

- розгляд звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- забезпечення формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції управління на внутрішньому порталі і зовнішньому веб -сайті міської ради;

- здійснення інших повноважень, покладених на управління відповідно до чинного законодавства.

Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Могилів-Подільської міської ради, виконавчими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

    

4. Права управління

4.1. Управління має право:

- залучати спеціалістів інших підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші   матеріали, а від міських органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- зупиняти проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

- організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

- готувати проекти рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету в межах наданих йому повноважень.

- припиняти виконання робіт щодо вивчення, реставрації, консервації, ремонту і пристосування нерухомих пам'яток історії та культури, а також інші роботи, що виконуються на пам'ятках та в межах їх територій без відповідних дозволів;

- здійснювати контроль в межах компетенції за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

- складати протоколи перевірки збереження пам'яток, надавати вказівки щодо усунення виявлених порушень та відшкодування збитків згідно з діючим законодавством;

- припиняти будівельні, земляні, дорожні та інші роботи на об'єктах культурної спадщини, в межах їх територій і охоронних зон, у разі виникнення загрози щодо їх пошкодження та руйнування;

- створювати у встановленому порядку комісії, експертні групи на засадах госпрозрахунку для здійснення заходів щодо охорони, обліку, реставрації, вивчення та промоції нерухомих пам'яток історії та культури;

- бути представником у судах з питань порушень чинного законодавства України про охорону культурної спадщини.

 

5. Керівництво управлінням

5.1. Управління очолює начальник - головний архітектор міста, який  призначається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням міського голови. Начальник управління повинен мати вищу архітектурну або будівельну освіту та стаж роботи не менше 2-х років.

5.2. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів;

- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- інформує територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до діючого законодавства;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

                                   

6. Заключні положення

6.1. Накази начальника управління у разі порушення прав громадян, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені у судовому порядку.

6.2. Для розгляду містобудівної та проектно-кошторисної документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань при управлінні може створюватись містобудівна, науково-технічна, художня ради і комісії. Склад цих рад і комісій та Положення про них затверджується сесією міської ради.

6.3. Управління не є юридичною особою. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Структура та чисельність управління затверджуються за рішенням міської ради. Штатний розпис управління містобудування та архітектури, кошторис на утримання управління затверджує міський голова.

6.4. Управління має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, бланки із своїми реквізитами.

6.5. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

Начальник управління містобудування

та архітектури міської ради                                                Ю. Дунський