Розмір шрифту:

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю - загальні відомості

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату міської ради та виконкому

 

Розпорядок роботи:

 

понеділок – четвер: 8.00 – 17.15;

п’ятниця: 8.00 – 16.00;

обідня перерва: 13.00 – 14.00;

 

Керівний склад, структура

Начальник відділу Служалюк Ольга Вікторівна

ІІІ поверх, каб. №32

тел. (04337) 6-28-58

Головний спеціаліст відділу Григор'єва Оксана Василівна

ІІІ поверх, каб. №24

тел. (04337) 6-24-72

Спеціаліст І категорії Бєдін Іван Володимирович

ІІІ поверх, каб. №24

тел. (04337) 6-24-72

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату міської ради та виконкому

  1. Відділ інформаційної діяльності та комунікацій апарату міської ради та виконкому (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Могилів-Подільської міської ради та виконкому, підпорядкований та підзвітний міській раді, її виконкому та міському голові. Відділ не є юридичною особою та засновником являється Могилів-Подільська міська рада.
  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням та іншими нормативними актами.
  3. Основними завданнями Відділу є:

1) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади;
2) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова;
3) забезпечення проведення державної політики в інформаційній та видавничій сферах міста;

4) співпраця із засобами масової інформації різних форм власності;
5) створення умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер на території міста;
6) забезпечення комунікативної політики влади та громадськості;
7) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів на території міста;
8) проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

9) сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпечення взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.

 

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує, узагальнює і прогнозує розвиток ситуацій в інформаційному просторі міста;

2) забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах;
3) подає міському голові інформаційно-аналітичні матеріали, вносить пропозиції щодо формування і реалізації інформаційної політики в місті;
4) сприяє розбудові громадянського суспільства;

5) організовує підготовку проектів розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Відділу;

6) виконує доручення міського голови з питань, що належать до компетенції Відділу;
7) готує матеріали до доповідей міського голови відповідно до компетенції Відділу;
8) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб;

9) здійснює заходи, спрямовані на розвиток та захист національного інформаційного простору, підтримку засобів масової інформації, видавничої справи та книгорозповсюдження.

10) забезпечує взаємодію міської ради та її виконавчих органів з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до їх компетенції; 
11) аналізує та прогнозує розвиток суспільно значущих процесів в області;
12) дає роз’яснення громадянам за дорученням міського голови виданих ним розпоряджень з питань, які в компетенції Відділу;

13) співпрацює із засобами масової інформації, видавництвами, підприємствами поліграфії та книгорозповсюдження;

14) інформує редакції засобів масової інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, структурних підрозділів;

15) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери міста;

16) вживає заходів для доведення до відома населення через засоби масової інформації змісту законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України з питань внутрішньої та зовнішньої політики, розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету;
17) забезпечує висвітлення державними та комунальними засобами масової інформації офіційної точки зору вищих посадових осіб держави, позиції посадових осіб органу місцевого самоврядування з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики;

18) здійснює моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції;
19) сприяє розвитку видавничої справи з метою задоволення потреб населення у друкованій продукції;

20) готує пропозиції до проектів місцевих бюджетів та програм соціально-економічного розвитку міста з питань підтримки засобів масової інформації і суб’єктів видавничої справи;

21) вносить суб’єкти видавничої справи в установленому законодавством порядку до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

22) надає консультаційні послуги з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру;

23) надає засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційно-практичну та консультаційну допомогу;
24) сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у видавничу діяльність;
25) вживає у межах своїх повноважень заходів до провадження зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
26) бере участь в організації міжнародних заходів, пов’язаних з діяльністю в інформаційній та видавничій сферах, які проводяться на території міста та області;
27) сприяє розвитку конкуренції в інформаційній та видавничій сферах; 
28) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб’єктів підприємництва у видавничій та інформаційній сфері;

29) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

30) вживає заходів щодо розвитку національної складової мережі Інтернет, розширення спектра засобів і вдосконалення методів оприлюднення у мережі Інтернет об’єктивної соціально-політичної, економічної, освітньої, правової, науково-технічної та інших видів інформації про місто;
31) забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Могилів-Подільської міської ради  та оприлюднення в Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток на території міста та держави в цілому;

32) здійснює методологічне забезпечення діяльності державних та комунальних друкованих засобів масової інформації на території міста та області;
33) готує і подає Держкомтелерадіо України аналітичні матеріали про висвітлення у засобах масової інформації найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави;

34) подає міській раді та її виконавчому комітеті пропозиції щодо вдосконалення системи управління в інформаційній та видавничій сферах;
35) забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчих органів консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку міста, а також стосовно інших питань; 
36) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень міською радою та її виконавчим комітетом; 
37) здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при міській раді;

38) аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань міста;

39) розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію міського голови з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;
40) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчих органів розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

41) вживає в межах своєї компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреб в інформації;

42) аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз’яснення або спростування;

43) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
44) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
45) розглядає за дорученням міського голови звернення громадян, установ, організацій, що належать до компетенції Відділу;

46) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради;

47) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

48) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
49) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

50) забезпечує захист персональних даних;

51) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Відділ має право: 

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради у відповідній галузі;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

5) одержувати в установленому законодавством порядку обов’язкові, безоплатні примірники друкованих видань, що видаються або виготовляються видавництвами, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами міста;
6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7) Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та її апаратом, Територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8) Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законодавством порядку.

 

  1. Начальник Відділу:

1) керує діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження міській раді Положення про Відділ;
3) подає міському голові на затвердження посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування роботи міської ради; 
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

6) звітує перед міською радою про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) подає на затвердження міській раді проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
8) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Відділу;

9) готує та подає проекти рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету, видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегій  питань, що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень;
11) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції працівників Відділу;
12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

13) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

14) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчих органів, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням міського голови;

15) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. 

7. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані міським головою.

 

  1. З метою узгодженого вирішення питань з організації взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з об’єднанням громадян, аналізу розвитку суспільно-політичних процесів, забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері, створення умов розвитку інформаційної сфери в міській раді може створюватися колегія. Склад колегії затверджує міський голова за поданням його начальника.

  2. Для розгляду наукових рекомендацій та інших важливих пропозицій щодо напрямків розвитку інформаційної сфери в Відділі можуть створюватися дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів та положення про них затверджує виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради.
  1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників Відділу затверджує міська рада в межах відповідних бюджетних призначень.
  2. Відділ має бланки зі своїми реквізитами.
  3. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється міською радою відповідно до вимог законодавства України.