Термін подання Декларації про доходи наближається!

З початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року. Ось вже третій місяць поспіль триває кампанія декла­рування, набирає стрімких обертів, тому не відкладай­те на завтра те, що можна зробити сьогодні!

Фахівці Державної податкової служби нагадують усім громадянам, які мають задекларувати свої доходи, от­римані у 2019 році, що свідоме декларування - це впев­нений крок назустріч економічній стабільності держа­ви у цей непростий для неї час. Декларуючи свої дохо­ди, громадяни, насамперед виконують свій обов’язок перед кожним, хто живе, працює і робить нашу держа­ву успішною.

Нині, у доволі нелегкий для країни час, своєчасна спла­та податків є актуальною і нагальною як ніколи. Це не лише турбота про завтрашній день, а вияв поваги до всіх громадян України. Якщо чесно декларуватимуть до­ходи усі, хто зобов‘язаний це робити, то наші батьки вчасно отримають пенсії, вчителі і лікарі - зарплату, а державні установи - відповідне фінансування.

У свою чергу ми стараємося зробити процес подання декларацій та сплати податків максимально простим та зручним Отримати консультацію стосовно подання декларації про майновий стан і доходи громадяни мо­жуть безпосередньо у фахівців Центру обслуговування платників Могилів-Подільського управління Головного управління ДПС у Вінницькій області.

Кампанія декларування доходів громадян триває з 1 січня до 1 травня, вона має свої особливості. Зокре­ма, громадяни, які у 2019 році отримували доходи, з яких при їх виплаті не був сплачений податок на дохо­ди фізичних осіб, зобов’язані подати податкову декла­рацію про майновий стан і доходи до органу державної фіскальної служби за податковою адресою, тобто, за місцем реєстрації згідно з паспортними даними. По­дати декларацію до 01 травня поточного року зобов’я­зані громадяни, які отримали у 2019 році доходи за договорами дарування (успадкування), доходи від зда­вання майна фізичним особам в оренду, доходи від опе­рацій з продажу рухомого або нерухомого майна, до­ходи від реалізації сільськогосподарської продукції, іно­земні доходи, інші доходи, що не оподатковувались при виплаті, доходи, отримані від надання різного виду по­слуг фізичним особам , в т.ч. послуги репетиторів, нянь, акторів тощо.

Відповідно до Податкового кодексу України податко­ва декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адре­си в один із таких способів (за вибором):

  • особисто або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручен­ня та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного до­кументообігу та електронного цифрового підпису.

Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової дек­ларації поштою, платник податку зобов’язаний здійсни­ти таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової дек­ларації, а при поданні податкової декларації в елект­ронній формі, - не пізніше закінчення останньої годи­ни дня, в якому спливає такий граничний строк.

Нагадуємо, про граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи:

для громадян і осіб, які проводять незалежну профес­ійну діяльність, та які зобов’язані подати декларації - до 01 травня року, що настає за звітним. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем стро­ку вважається операційний (банківський) день, що на­стає за вихідним або святковим днем ;

для громадян, які мають право на податкову знижку - по 31 грудня (включно) наступного за звітним податко­вого року. А для платників податку - резидентів, які виї­жджають за кордон на постійне місце проживання, - не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Шановні краяни! Долучайтеся до кампанії Деклару­вання вже зараз.

Могилів-Подільське управління ГУ ДПС у Вінницькій області