Розмір шрифту:

Істотні умови контракту директора комунального закладу Могилів-Подільської міської ради "Історико-Краєзнавчий музей Поділля"

ІСТОТНІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.За цим контрактом Керівник зобов'язується здійснювати поточне керівництво мистецьким закладом міста, забезпечувати його діяльність, а орган управління мистецького закладу міста зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

2.На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником мистецького закладу міста та органом управління мистецького закладу міста.

3.Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником мистецького закладу міста під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків мистецького закладу міста, передбачених актами законодавства, Положенням (статутом) мистецького закладу міста, іншими нормативними документами.

4.Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5.Керівник є підзвітним органу управління мистецького закладу міста у межах, встановлених законодавством, Положенням (статутом) мистецького закладу міста та цим контрактом.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.Керівник здійснює керівництво мистецьким закладом міста, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань закладу культури, передбачених законодавством, Положенням (статутом) мистецького закладу міста та цим контрактом.

7.Керівник зобов'язується:

 дотримуватись положень чинного законодавства України;

 дотримуватись виконання програм розвитку мистецького закладу міста на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

 подавати в установленому порядку органу управління мистецького закладу міста, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність мистецького закладу міста ;

 вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам мистецького закладу міста відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

 дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;

 забезпечувати нормування праці в мистецькому закладі міста відповідно до вимог чинного законодавства;

 спрямовувати діяльність працівників мистецького закладу міста  на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;

 дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавської) дисципліни;

 виконувати вимоги, надані органом управління мистецького закладу міста в межах своєї компетенції;

 у разі припинення трудових відносин з органом управління мистецького закладу міста передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі.

 1. Орган управління мистецького закладу міста:

 інформує про галузеву науково-технічну політику, нормативно-правові акти з питань фінансово-економічної діяльності та реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

 надає інформацію на запит Керівника;

 зобов’язаний дотримуватись умов даного контракту;

 звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених законодавством, в тому числі порушень умов цього контракту;

 організовує та здійснює фінансовий контроль за діяльністю мистецького закладу міста;

 здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за мистецьким закладом міста майна;

 організовує та здійснює контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Положенням (Статутом) мистецького закладу міста та цим контрактом.

9.Керівник наділений повноваженнями і правами, які передбачені законодавчими та іншими нормативними актами, а також Положенням (Статутом) мистецького закладу міста та цим контрактом.

 1. Керівник має право:

 без доручення діяти від імені мистецького закладу міста, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

укладати договори та інші угоди;

Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, Положенням (Статутом) мистецького закладу міста, галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей мистецького закладу міста:

 накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

 видавати усні та письмові доручення;

 в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для виконання  працівниками мистецького закладу міста

 подавати на затвердження органу управління мистецького закладу міста плани робіт закладу та встановлювати строки їх виконання;

надавати пропорзиції щодо  заохочування працівників мистецького закладу міста;

 вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом управління мистецького закладу міста, Положенням (Статутом) мистецького закладу міста і цим контрактом до компетенції Керівника.

 1. Орган управління мистецького закладу міста має право:

делегувати Керівникові окремі свої повноваження з питань, пов’язаних з діяльністю мистецького закладу міста в межах, визначених законодавством. При цьому передача повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до контракту;

 здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;

 вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління мистецьким закладом міста та розпорядження його майном;

 проводити перевірки діяльності мистецьких закладів міста з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності мистецького закладу міста;

 тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього, обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів

діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;

 звільнити Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим контрактом;

 інші обов’язки.

 

 1. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

12.За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці.

13.Керівникові додатково (за рішенням органу управління) може встановлюватися у межах наявних коштів на оплату праці:

 у разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених цим контрактом, зазначені надбавки зменшуються або скасовуються;

 надбавка за почесне звання, доплата за науковий ступінь встановлюється у розмірі та порядку встановленому чинним законодавством України;

 1. Керівникові може виплачуватися:

 матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань відповідно до законодавства за рішенням органу управління мистецького закладу міста у межах наявних коштів на оплату праці;

 матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу відповідно до законодавства за рішенням органу управліннямистецького  закладу міста при наданні щорічної відпустки;

 премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом. Преміювання Керівника здійснюється за рішенням органу управління мистецького закладу міста у межах фонду оплати праці.

15.У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в мистецькому закладі міста нещасного випадку із смертельним наслідком з вини мистецького закладу міста премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

 1. Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні та додаткової відпустки відповідно до колективного договору. Керівник визначає час і порядок використання своєї відпустки за погодженням із органом управління мистецького закладу міста.

17.Крім умов матеріального забезпечення, передбачених пунктами 14-17, Керівнику можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені чинним законодавства.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 2. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

19.Керівник несе матеріальну відповідальність, у тому числі повну, та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду мистецькому закладу  міста та (або) державі у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

20.Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

21.Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

22.Цей контракт припиняється:

 після закінчення терміну дії контракту;

 за згодою сторін;

 з ініціативи органу управління мистецького закладу міста або уповноваженого ним органу до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

23.Контракт може бути розірваний з ініціативи органу управління мистецького закладу міста:

 у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

 у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку мистецького закладу міста, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

 у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

 у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для мистецького закладу міста настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

 у разі недотримання Керівником трудового законодавства;

 у разі незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів;

 у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

24.Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

 у разі систематичного невиконання органом управління мистецького закладу міста своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності закладу культури;

 у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

25.Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

26.Цей контракт діє з 05.03.2020 р. по 05.03.2025 р.

Сторони вживають заходів для дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.

Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою сторін та викладені у письмовій формі.